Divisions

පුස්තකාලය

හැඳින්විම

ලිඛිත, මුද්‍රිත හා ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය මාධ්‍යන්ගෙන් සමන්විත කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුස්තකාලය කම්කරු විෂය ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ ඇති එකම පුස්තකාලය වෙයි.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ  බිම් මහලේ පිහිටා ඇති පුස්තකාලය සතියේ දින වල පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා පාඨකයන් සදහා විවෘතව පවති.

සාමාජිකත්වය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරින්,කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති සබඳතා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරින් හා ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල සියළුම නිලධාරින් මෙන්ම සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සියළුම  නිලධාරින් මෙහි නිත්‍ය සාමාජිකයන් වේ .

සේවාවන්

 1. පොත් බැහැරදීමේ සේවාව

 2. විමර්ශන සේවාව

 3. ඡායා පිටපත් සේවාව

 4. පුවත් පත් ලිපි එකතුව

 5. පටුන පිටු සේවාව

 6. අන්තර් පුස්තකාල  පිරුළු සේවාව

ඇමතුම් විස්තර:

නිලධාරියාගේ නම : එෆ්.ආර්.ඒ.ජිෆ්රි මිය

තනතුර : ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපතිනි

දුරකථන අංකය : 0112508974

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය : library_dl@yahoo.com    

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 පෙබරවාරි 03 වෙනි සදුදා, 07:30
 
මුදල් අංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවත්නා මුදල් අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය මගින් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වෙන් කරනු ලබන පුනරාවර්තන වියදම් හා ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා වන මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන රජයේ මුදල් රෙගුලාසිවලට අනුව වැය කිරීමත්, ඒ පිළිබඳව ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගැනීමත් හා අදාල ගිණුම් ප්‍රකාශන මහ භාණ්ඩාගාරයට යැවීමත්ය.

 

 කම්කරු කොමසාරිස් (මුදල්)

011-2581393

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

011-2369910

 සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

011-2581415

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 07:21
 

පාලන අංශය

හැඳින්වීම         

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය සම්බන්ධ සියලුම කාර්යයන් පාලන අංශය හරහා සිදු කරනු ලබයි. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ ඒ අංශ, කලාප කම්කරු කාර්යාල, දිස්ත්‍රික්  කම්කරු කාර්යාල, උප කම්කරු කාර්යාල, දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තශා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු කාර්යාලවල එදිනෙදා ක්‍රියාකාරීත්වය කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම උදෙසා අවශ්‍ය කාර්යභාරයන් පාලන අංශයේ විෂය පථයට අයත් ය.

ප්‍රධාන කාර්යභාරය

 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම හා නඩත්තුව, ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි කුලී ගෙවීම
 • ගිවිසුම්ගත සේවාවන් සම්බන්ධ බිල්පත් නිරවුල් කිරීම හා නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන අනුයුක්ත කිරීම, නඩත්තුව, හා ප්‍රවාහන පහසුකම් සම්බන්ධ කටයුතු
 • තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ප්‍රකාරව ලැබෙන තොරතුරු ඉල්ලීම් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම
 • අග්‍රහාර රක්ෂණ ඉල්ලුම්පත් හා වන්දි ඉල්ලුම්පත් රක්ෂණ සමාගම වෙත යොමු කිරීම
 • රාජකාරී හා දෙපාර්තමේන්තු හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 • මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ මාසික චාරිකා සටහන්, ගමන් වියදම්, නිවාඩු දින වැටුප් ස‍ඳහා අනුමැතිය ලබා දීම සහ මාසික සීමාව ඉක්මවන අතිකාල ඉල්ලීම් අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත යොමු කර අනුමැතිය ලබා ගැනීම
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන තැපෑල ඒ ඒ අංශවලට වෙත යොමු කිරීම හා ඒ ඒ අංශවලින් ලැබෙන ලිපි තැපෑලට යොමු කිරීම
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට සේවා සපයන බාහිර ආරක්ෂක හා පවිත්‍රතා සේවාවන්හි සාමාන්‍ය පරිපාලනය
 • ජාවත්ත පරිශ්‍රයේ පිහිටි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මුද්‍රණාලයෙහි සාමාන්‍ය පරිපාලනය
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දියත් කරනු ලබන විශේෂ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම

ඇමතුම් විස්තර

අතිරේක කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (පරිපාලන)

011 - 2581970

කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)

011 – 2368253

නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)

011 - 2368063

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)

011 - 2582709

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2023 ජනවාරි 26 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:13
 

කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ නිවැරදි සාක්ෂි මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය නිවැරදි හා කාලෝචිත සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු සැපයීමයි.

කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

1. “පෞද්ගලික අංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව” නිකුත් කිරීම:

පුද්ගලික සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා, වැඩ කරන වේලාව, ඉපැයීම් සහ සේවා යෝජකයන් විසින්  දරනු ලබන ශ්‍රම පිරිවැය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වාර්තාවේ අඩංගු වේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය දත්ත රැස් කිරීම පිනිස කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශය මගින් සංඛ්‍යානමය ක්‍රමවේදයන්ට අනුව තෝරා ගනු ලැබූ නියැදි සමීක්ෂණයක් වාර්ෂිකව  පවත්වනු ලැබේ.

2. “පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරු අවශ්‍යතා පිළිබඳ ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව” නිකුත්කිරීම

කම්කරු සංඛ්‍යාලේඛන අංශය 2023 සිට සංඛ්‍යාලේඛන ක්‍රමවේදයට අනුව තෝරාගත් නියැදි සමීක්ෂණයක් මත පදනම්ව රැකියාව, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, වයස සහ අවශ්‍ය සුදුසුකම් අනුව පුද්ගලික සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ශ්‍රම අවශ්‍යතා පිළිබඳ තොරතුරු නිකුත් කරයි.  2022 වසර සඳහා රටේ පැවති අයහපත් තත්ත්වය හේතුවෙන් ගූගල් පෝරමයක් භාවිතා කරමින් පර්යේෂණයක් ලෙස මෙම සමීක්ෂණය ආරම්භ කරන ලදි.

3. වාර්ෂික කම්කරු සංඛ්‍යාති වාර්තාව නිකුත් කිරීම

මෙම වාර්තාව සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල සහාය ඇතිවපිලියෙල කරන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය, ශ්‍රම සැපයුම, ඉපැයීම් සහ ජීවන තත්ත්වයන් සහ කම්කරු නීති බලාත්මක කිරීම යන කරුනු ඔස්සේ තොරතුරු ඇතුළත් කෙරේ.

4. ජාතික කම්කරු දර්ශක නිකුත් කිරීම:

5. ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ආයතනවල ඉල්ලීම පරිදි අදාළ දත්ත නිකුත් කිරීම.

නවතම ප්‍රකාශන

alt alt alt

දුරකථන:

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ 0112104876

සංඛ්‍යාලේඛනඥ 0112104884

සංඛ්‍යාලේඛනඥ 0112104883

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය 0112104877, ෆැක්ස්: 0112368055 ; ඊ මේල්:labourst@sltnet.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2023 පෙබරවාරි 17 වෙනි සිකුරාදා, 06:19
 

සැලසුම් පර්යේෂණ පුහුණු හා ප්‍රකාශන අංශය

දැක්ම

එලදායිතාව ඉහල නැංවීම පිණිස කුසලතා පිරිපුන් නිලධාරීන් පිරිසක් බිහි කිරීම හා කාර්මික සාමය ස්ථාපිත කිරිම සදහා දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහය දීම , දත්ත රැස් කිරීම හා පර්යේෂණ පැවැත්වීම.

සැලසුම් පර්යේෂණදෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබද මාර්ගෝපදේශන සැලැස්මක් සැපයීමට වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීම මෙම අංශය මගින් සිදු කෙරේ.කම්කරු නිලධාරින්ගේ දිනපොත් පරික්ෂා කර ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු කම්කරු ශ්‍රමික පරීක්ෂණ සැපයීම සිදු කිරිමත් ගැටළු නිරාකරණය කිරීමත් මෙම අංශය මගින් සිදු කෙරේ.

පුහුණු වැඩසටහන්

මෙම අංශය විසින් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම පුහුණු කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.

මූලිකව පහත අයුරින් පුහුණු වර්ගීකරණය කෙරේ.

 • කම්කරු පරීක්ෂණ සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන්
 • කම්කරුවන් සම්බන්ධ කටයුතු සදහා පුහුණු
 • කළමනාකරණ සහකාරවරු සදහා පුහුණු
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරුවරු සදහා පුහුණු
 • රියදුරන් හා කණිෂ්ඨ සේවකයන් සදහා පුහුණු
 • SLIDA හා අනෙකුත් බාහිර පුහුණු ආයතනවලට නිලධාරින් පුහුණු සදහා යවනු ලැබේ.
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළු නිලධාරින් සදහා පරිගණක පුහුණු

ප්‍රකාශන

දෙපාර්තමේන්තුව සදහා පහත දැක්වෙන පනත් හා ව්‍යවස්ථා මුදුණය මෙම අංශයෙන් සිදු කෙරේ.

 • 1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත
 • 1958 අංක 15 දරණ සේ.අ.අ පනත
 • 1954 අංක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල පනත
 • 1941 අංක 27 දරණ පඩිපාලක සභා ආඥා පනත
 • 1939 අංක 32 දරණ ප්‍රසූතිකාධාර ආඥා පනත
 • 1983 අංක 12 දරණ පාරිතෝෂික ගෙවිම් පනත පනත
 • 1942 අංක 45 දරණ කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත
 • 1971 අංක 45 දරණ සේවය අවසන් කිරිමේ පනත

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ අරමුදල් යටතේ මෙහෙයවූ කම්කරු පරීක්ෂණ, පැමිණිලි හා නඩු පරිගණක ගත පද්ධතියක් ඔස්සේ පවත්වාගෙන යනු ලබන LISA පරිගණක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම මෙම අංශයෙන් සිදු කරයි.

දේශන ශාලා පහසුකම් හා නේවාසික පහසුකම් සහිත සීතාවක මානව සම්පත් සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය මෙම අංශය යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

 

කම්කරු කොමසාරිස්

සැලසුම් පර්යේෂණ පුහුණු හා ප්‍රකාශන අංශය

06 වන මහල

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ 05

 

දුරකතන                                            

අංශය: +94112582647

LISA ඒකකය: +94112582954

ෆැක්ස්: +94112582647

ඊමේල්: prtlabour@gmail.com

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 08 වෙනි සිකුරාදා, 02:37
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 ඊළඟ > අන්තය >>

Page 1 of 3