#

Form Description

Sinhala

Tamil

English

01

The complaint on violation of Labour Laws

කම්කරු නීතී උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව කරනු ලබන පැමිණිල්ල

alt

alt

alt

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) Employee Registrations

01

ABH Forms

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි සාමාජිකයින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වූ පෝරමය A4 කඩදාසි භාවිතා කර පිටුවේ දෙපසම වන පරිදි (Both side) A4 කඩදාසි දෙකකට මුද්‍රණය කරගතයුතු වන අතර අවශ්‍යනම් මෙම පෝරමයේම අදාළ තොරතුරු ඇතුලත් කර මුද්‍රණය කිරීමටද හැකියාව ඇත.

*කඩදාසියේ දෙපස මුද්‍රණය කර නොමැති පෝරම ප්‍රතික්ෂේප වන බව කාරුණිකව සලකන්න.

*මෙම අයදුම්පත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කළ පිටපතක් සමඟ අයදුම්පත භාර දිය යුතුය.

ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தில் அங்கத்தவர்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளும் பொருட்டு படிவங்களை A4தாளில் அச்சிட்டுப்பெற்றுக் கொள்ளும் போது தாளின் இரண்டு பக்கங்களையும் பயன்படுத்தவும் தேவை எனின் உரிய விபரங்களை படிவத்தில் பூரணப்படுத்தியதன் பின்னர் தாளின் இரண்டு பக்கங்களிலும் அச்சிட்டுப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

*இரண்டு பக்கங்களிலும் அச்சிடப்படாத விண்ணப்பப் படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்பதனை கவனத்தில்கொள்ளவும்

*விண்ணப்பத்தை ஆங்கிலத்தில் பூர்த்தி செய்து தேசிய அடையாள அட்டையின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகலுடன்(photocopy) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

The form for registration of the members of the epf should be printed in two A4 sheets in both sides by using A4 sheets and on requirement the details can be included into this form and then printouts can be taken.

*Please take into kind consideration that forms which are not printed in both sides will be rejected.

*The application must be completed in English and submitted along with a certified copy of the National Identity Card.

alt

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) Employer Registrations

01

(D) form

The particulars of employees

සේවාදායකයන්ගේ විස්තර සඳහා

***මෙම ආකෘති පත්‍රයෙහි පිටපත් දෙකක් පුරවා ලබා දීම අනිවාර්‍ය වේ.

alt

(D) form Annexure

(D) ආකෘති පත්‍රයේ ඇමුණුම

alt

alt

alt

සේවායෝජකයින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා උපදෙස් alt
ආයතන ලියාපදිංචිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන alt

Forms for Employees' Provident Fund (EPF) Contributions

01

(C) form

For inform employee's contributions to the Central Bank

සේවක දායක මුදල් විස්තර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ලබා දීම

alt

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) Normal Claims

01

(K) form

Application form for EPF benefit claim

සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය

alt

Guidelines for EPF benefit claim

සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ සඳහා වූ උපදෙස් මාලාව

alt

alt

alt

(13/3) Format: Personal Details of the Member

(13/3)ආකෘතිය:පුද්ගල විස්තර පත්‍රිකාව

alt

alt

alt

01

(K) form

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයෙකුගේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේදී K අයදුම්පත්‍රය නිවැරදිව සම්පුර්ණ කල යුතු ආකාරය (සක්‍රිය ආයතන)

alt

01

(K) form

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයෙකුගේ ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමේදී K අයදුම්පත්‍රය නිවැරදිව සම්පුර්ණ කල යුතු ආකාරය (වැසූ ආයතන)

alt

02

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ගොනු භාරදීම සම්බන්ධවයි

**මෙය ස්ථිර පදිංචිය සඳහා විදේශගත වූ පුද්ගලයින්ට ඇටෝනි බලපත්‍රය වෙනුවට භාවිතා කල හැක. (This can be used in lieu of power of attorney for permanent residents.)

alt

alt

alt

03

ඔබ සේ.අ.අ.පූර්ණ ප්‍රතිලාභ ලැබීමට හිමිකම් ලබා ඇත්නම් ඒ සඳහා ඔබ සේ.අ.අ. අයදුම්පත්‍රයක් (K පත්‍රයක්) ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් ද?

alt

04

සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ අයදුම් පත්‍රය (K අයදුම්පත්‍රය) සම්පූර්ණ කිරීම

alt

05

Letter of Indemnity

හානි පූර්ණ ලිපිය

alt

alt

alt

06

Remittance of EPF Benefits to Foreign Accounts via Telegraphic Transfers

alt

Employees' Provident Fund (EPF) Claim Form on Medical Grounds

01

(M) form

Medical certificate

වෛද්‍ය සහතිකය

alt

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) Death Claims

01

Guidelines for EPF benefit claim of a deceased member

මියගිය සාමාජිකයාගේ සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ ඉල්ලුම් කිරීම - උපදෙස් මාලාව

alt

alt

alt

02

Application form for EPF benefit claim of a deceased member (Form "L")

නම් කරනු ලැබූවකු/ උරුමක්කාරයකු/ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකරුවකු/ බලකාරයකු පනතේ 26 වැනි වගන්තිය යටතේ ප්‍රතිලාභ ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන හිමිකම් ඉල්ලීම ("ඇල්" ආකෘති පත්‍රය)

alt

03

බාලවයස්කරුවන්ගේ භාරකාරත්වය පිලිබඳ ප්‍රකාශනය

alt

alt

x

04

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා සාමාජිකයා පිලිබඳ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ වාර්තාව

alt

alt

x

05

Article of Compensation

(14/3) ආකෘතිය:වන්දි පූර්ණ ලිපිය

alt

alt

x

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) 30% withdrawals

01

30% Instructions Sheet

30% උපදෙස් මාලාව

alt

alt

alt

02

30% Pre-qualification Application

30% පූර්ව සුදුසුකම් අයදුම්පත්‍රය

alt

x

alt

03

S ආකෘති පත්‍රය

**30% විශ්‍රාම පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පොදු පූර්ව අවශ්‍යතා සම්පුර්ණ කර ඇති සාමාජිකයින් විසින් පමණක් සම්පුර්ණ කළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

alt
04 නොතාරිස් සහතිකය alt

alt

alt

05 කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපිය alt

x

alt
06 ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය alt

x

alt
07 "ඩි" (D) ඇමුණුම alt
08 වෛද්‍යවරයාගේ සහතිකය alt

x

alt
06 A කොටස I alt

x

alt

07

Letter of Indemnity

හානි පූර්ණ ලිපිය

alt

alt

alt

08

(13/3) Format: Personal Details of the Member

(13/3)ආකෘතිය:පුද්ගල විස්තර පත්‍රිකාව

alt

alt

alt

Forms and instructions for Employees' Provident Fund (EPF) Housing Loans

01

Housing Loan Form

Housing Loan Keeping Employees' Provident Fund Balance of a Member as Security

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තැන්පතු ඇපයට තබා නිවාස අරමුණු සඳහා ණය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය

alt

alt

alt

Attachments of Housing Loan Keeping Employees' Provident Fund Balance of a Member as Security Application

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තැන්පතු ඇපයට තබා නිවාස අරමුණු සඳහා ණය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රයට අදාල ඇමුණුම්

alt

Guidelines for getting Housing Loan Keeping Employees' Provident Fund Balance of a Member as Security

සේවක අර්ථසාදක අරමුදල ඇපයට තබා ණය ලබා ගැනීමේ උපදෙස්

alt

General Forms for Employees' Provident Fund (EPF)

01

(E) form

Notification of termination of service by employee

සේවාදායකයා විසින් සේවය අවසන් කළ බව දැනුම්දීම

alt

02

(F) form

Notification of termination of service by employer

සේවායෝජකයා විසින් සේවය අවසන් කළ බව දැනුම්දීම

alt

03

(G) form

Amalgamation on E.P.F. membership by employee

සේවාදායකයාගේ ඒකාබද්ධ සේ.අ.අ. සාමාජිකත්වය සඳහා

alt

04

(I) form

Revocation of nomination

නාම යෝජනා අහෝසි කිරීම

alt

alt

05

(J) form

Nomination a name for employee

සේවකයා සඳහා නාම යෝජනා

alt

alt

06

(N) form

Statement of contributions to the fund

සේ.අ.අ. අරමුදල සඳහා දායක ප්‍රකාශය

x

x

alt

07

(O) form

Declaration of contributions

පරිශීලක දායකත්ව ප්‍රකාශය

x

x

alt

08

(P) form

Notice of Prosecution

නඩු පැවරීමේ නිවේදනය

x

x

alt

09

(Q) form

Application for refund money

මුදල් ආපසු ගෙවන ඉල්ලුම් පත්‍රය

alt

10

(R) form

Declaration Under Regulation 17A

17A නියෝගය යටතේ ප්‍රකාශය

alt

x

alt

 


Labour Standards Division

01

දින පහ වැඩ සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය හා උපදෙස්

alt

x

x

02

බලයලත් අඩුකිරීම් වලට අමතරව සේවක වැටුපින් මාසිකව අඩුකිරීම් වෙනුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය හා උපදෙස්

alt

x

x

03

ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනවල සේවයේ යෙදවීමට අදාලව අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය හා උපදෙස්

alt

x

x


Industrial Safety Division

#

Form

Sinhala

Tamil

English

01 සාමාන්‍ය ලේඛනය alt

02

C.F.I.E.-1

අනතුරු දැන්වීමේ පෝරමය:සී.එෆ්.අයි.ඊ- 1 පෝරමය

alt

alt

alt

03

කර්මාන්තශාලාව ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය

alt

alt

alt

04

කර්මාන්තශාලා ගොඩනැගිලි පිඹුරුපත් අනුමත කිරීම (කර්මාන්තශාලා ආඥාපනත)

alt

x

alt

05

Form 10

අනතුරු දැන්වීමේ පෝරමය:පෝරමය 10

alt

alt

alt

06

Form 12

අන්තරාදායක සිදුවීම් පිළිබඳව දැනුම් දීම:පෝරමය 12

alt

x

alt

07

Form 13

කාර්මික රෝග පිළිබඳව දැනුම් දීම:පෝරමය 13

alt

x

alt

08

Registration or registration on transfer or renewal of registration of steam boilers

x

x

alt

09

National Guidelines on Establishing Bipartite OSH Committees at Workplaces 2023

alt

alt


Industrial Relations Division

#

Form

Sinhala

Tamil

English

01

Notice of Repudiation

බේරුම්කරණ තීරණයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ දැන්වීම

alt

x

alt

Industrial Relations Division - Trade Union Section

#

Form

Sinhala

Tamil

English

01

නව වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි කිරීමේ ව්‍යවස්ථාව

alt

x

alt

02

නව වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි කිරීමේ උපදෙස් පත්‍රිකාව

alt

x

alt

03

"B" - (Labor - C.3 ): Application for registration of Trade Union

"බී"-(කම්කරු - C.3): වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

alt

04

"G" - (Labor - C.35 ): Notice on the change of Name

"ජී"-(කම්කරු - C.35): නම වෙනස් කිරිම දැනුම් දීම සදහා

alt

05

"H" - (Labor - C.36 ): Notice of Amalgamation of Trade Union

"එච්"-(කම්කරු - C.36): වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම සදහා

alt

06

"I" - (Labor - C.37 ): Notice of dissolution

"අයි"-(කම්කරු - C.37): විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම සදහා

alt

07

"J" - (Labor - C.38 ): Notice of change of office

"ජේ"-(කම්කරු - C.38): කාර්යාලය වෙනස් වීම දැනුම්දීම සදහා

alt

08

"K" - (Labor - C.39 ): Application for the Registration of New Rules or Alteration of Rules

"කේ"-(කම්කරු - C.39): අළුත් ව්‍යවස්ථා හෝ ව්‍යවස්ථා වෙනස් කිරීම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය

alt

09

"L" - (Labor - C.40 ): Notice of the change of officers

"එල්"-(කම්කරු - C.40): නිලධාරීන් වෙනස් වීම දැනුම් දීම සදහා

alt

10

"N" - (Labor - C.41 ): Annual reports

"එන්"-(කම්කරු - C.41): වාර්ෂික වාර්තා

alt

11

වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීම

alt


Human Resource Development Division

01

Application for Excellence for Industrial Conciliation Certificate

alt

alt

alt

(a)

Assessment Form of Industrial Conciliation Certificate

alt

alt

alt

(b)

The Front Page of Assessment Form of Industrial Conciliation Certificate

alt

alt

alt

(c)

Instructions for Industrial Conciliation Certificate

alt

alt

alt


Statistics Division

#

Form

Sinhala

Tamil

English

01

Survey on working hours and labour cost 2022

වැඩකල පැය ගණන හා ශ්‍රම පිරිවැය පිලිබඳ සමීක්ෂණය

alt

alt

alt

02

Survey on working hours and labour cost 2023

වැඩකල පැය ගණන හා ශ්‍රම පිරිවැය පිලිබඳ සමීක්ෂණය

alt

x

alt

02

Survey on working hours and labour cost 2024

වැඩකල පැය ගණන හා ශ්‍රම පිරිවැය පිලිබඳ සමීක්ෂණය

alt

x

alt