Number Date Description Download
03/2021 2021-02-19 2018 අංක 15 දරන සුතිකධාර (සංශෝධන) පනත හා 2018 අංක 14 දරන සාප්පු හා කාර්යාලයීය සේවකයන් පිලිබඳ (සේවය හා වේතන විධිමත් කිරීමේ)(සංශෝධන) පනතට අදාල චක්‍රලේඛය
03/2019 2018-07-11 දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ළමා සංවර්ධන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම් සඳහා සහභාගි වීම
Last Updated on Tuesday, 23 February 2021 03:43