මුල් පිටුව අපගේ සේවාවන්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය මඟින් ලබා දෙන සේවාවන්

alt

ඔබගේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුමේ ශේෂය පරික්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ  සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ 011-2206690/91/92/93 යන දුරකථන අංක ඇමතීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

සාමාජිකයින් හට නිතර පැන නගින ගැටළු සඳහා විසදුම් මෙම දිගුව හරහා යොමු කර ඇත.

සේවා දායකයින් සඳහා:

alt  alt alt

        ~විශ්‍රාම යාම~                                          ~විවාහ වීම~                                    ~වෛද්‍ය හේතු~

alt alt  alt alt

~රජයේ ස්ථිර පත්වීම~           ~ස්ථිර විදේශගත වීම~    ~රජයේ සංස්ථා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම~මියගිය අවස්ථාවක~

සේවා යෝජකයින් සඳහා: 

සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම


විශ්‍රාම පුර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා:

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇපයට තබා නිවාස ණය ලබා ගැනීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2023 ඔක්තෝබර් 13 වෙනි සිකුරාදා, 05:26