කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2022 - සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුර

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2021

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුර සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2021

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී (විධායක සේවා ගණය III ශ්‍රේණිය) තනතුර සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2021

කම්කරු නිලධාරීන්ගේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2021

කම්කරු නිලධාරීන්ගේ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2021

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාල දෙපාර්තමේන්තු /ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය -2021

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2021
කම්කරු නිලධාරීන්ගේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - ප්‍රතිඵල සටහන

කම්කරු නිලධාරීන්ගේ දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - ප්‍රතිඵල සටහන

කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2022

කාර්යාල සේවක සේවයේ I/II/III නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2020

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2021

අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන විවෘත තරඟ විභාගය - 2021අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික සේවා ගණයේ තනතුරුවලට බඳවා ගැනීම සඳහා පවත්වනු ලබන සීමිත තරඟ විභාගය - 2021කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2021

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් තීරණ - 2021

කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

Last Updated on Wednesday, 01 December 2021 08:34