මුල් පිටුව අංශ ශ්‍රම ප්‍රමිති අංශය

ශ්‍රම ප්‍රමිති අංශය

අංශය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්

පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තියන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතතාවය සුභසාධනය හා විධිමත් රැකියා ස්ථාපිත කිරීම කෙරෙහි බලපාන්නාවූ සේවා තත්ත්වයන් හා කොන්දේසි පිළිබඳ ප්‍රමිතීන් සැකසීම සහ ඒ සඳහා නෛතික තත්ත්වයන් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම මෙන්ම ඒවා පිළිබඳ විධිමත් අධීක්ෂණයක් සිදු කිරීම, තුලින් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ථ කාර්යභාරයට දායකත්වයක් ලබා දීම.

අංශයේ කාර්යභාරය

පහත ආඥා පනත් වලට අනුකූලව  ප්‍රධාන කාර්‍ය ක්‍රියාත්මක වේ.

 1. 1941 අංක 27 දරණ පඩි පාලක සභා ආඥා පනත
 2. 1954 අංක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත
 3. 2005 අංක 36 දරණ සේවකයන්ගේ අයවැය සහන දීමනාව ගෙවීමේ පනත
 4. 2016 අංක 03 දරණ සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වේතන පනත
 5. 2016 අංක 04 දරන සේවකයන්ගේ අය වැය සහන දීමනා පනත. යනාදී ප්‍රධානතම අණ පනත් ක්‍රියාවේ යෙදවීම

ප්‍රධානතම කාර්යයන්

 • ත්‍රෛපාර්ශවික පඩිපාලක සභා ක්‍රියාත්මක කිරීම, සේවා කොන්දේසි පිළිබඳ උපදෙස් ලබාදීම හා පැහැදිලි කිරීම් සිදු කිරීම
 • සේවා නියුක්තිකයන්ගේ වැටුප්, සේවා තත්ත්වයන් හා කොන්දේසි තීරණය කිරීම හා ඒවා නීති ගත කිරීම
 • අවිධිමත් අංශයේ සේවයේ නිරත සේවකයන් සඳහා පඩිපාලක සභා ආවරණය සැලසෙන පරිදි පඩිපාලක සභා ආවරණය පුළුල් කිරීම
 • නව කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන එම කර්මාන්ත වල සේවයේ නිරත වන්නන් හට ආවරණය සැලසෙන පරිදි නව පඩිපාලක සභා ස්ථාපිත කිරීම
 • ශ්‍රම ප්‍රමිතිය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස කම්කරු නීති රීති පිළිබඳව සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශවය දැනුවත් කරන වැඩ සටහන් පැවැත්වීම
 • නීතිමය අර්ථකතන ලබා දීම හා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම
 • සාමූහික ගිවිසුම් වල නීතිමය වලංගුභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම හා ඊට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම
 • දින පහේ වැඩ සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කිරීම(උපදෙස් -ඇමුණුම 1)
 • වැටුපෙන් අඩු කිරීම් පිළිබඳව අනුමැතිය ලබා දීම

දුරකථන අංක

කම්කරු කොමසාරිස්: +94112-368094   

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්: +94112-508163

පඩි පාලක සභා ලේකම්: +94112-582412    

අංශය: +94112-369366            

ෆැක්ස්: +94112-368094   

විද්‍යුත් තැපෑල: dolstandard@sltnet.lk


දින පහේ වැඩ සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම සම්බන්ධ ලේඛන වල අඩංගු විය යුතු තොරතුරු

 • ආයතනයේ ඉල්ලීම් ලිපිය නිවැරදි ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් විය යුතුය.(මෙය සේවක ඉල්ලීමක් වශයෙන් නොව ආයතනයේ ඉල්ලීමක් වශයෙන් විය යුතු වේ.) (මුල් පිටපත)
 • සියළු සේවකයන්ගේ සම්පුර්ණ නම් සහිතව සේවක කැමැත්ත ප්‍රකාශිත අත්සන් ලේඛන තිබිය යුතුය. (මුල් පිටපත්)
 • සතියේ වැඩ සැලැස්ම ඉල්ලීම් ලිපියේ දක්වා තිබිය යුතු වේ. (සෙනසුරාදා දිනය සතියේ දින 05 ඇතුළත ආවරණය කරන ආකාරය)
 • අනුමැතිය අවශ්‍ය කාල සීමාව ද ඉල්ලීම් ලිපියේ දක්වා තිබිය යුතු වේ.
 • ඉහත ලේඛන වල ඡායා පිටපත් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු නොකල යුතු අතර සියළුම ලේඛන වල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • තව ද එකම ආයතනයේ වෙන් වෙන් වශයෙන් කර්මාන්තශාලා වලට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමේදි සියළුම ලේඛන සහිතව වෙන් වෙන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 • කම්කරු කාර්යාල මගින් යොමු කරන ඉල්ලීම් වල ඉහත සියළුම ලේඛන වල මුල් පිටපත් අදාල කාර්යාලයේ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය ඇතුලත් වී තිබිය යුතුය.
 • අදාල කර්මාන්තය ඇඟළුම් නිෂ්පාදනය නොවන කර්මාන්තයක් නම් එම කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, සේවක කාණ්ඩ හා එම සේවක කාණ්ඩ විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කල යුතුය.

සුභසාධක හා මරණාධාර අරමුදල් සඳහා වැටුපින් මුදල් අඩු කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමේදී ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛන

 • ආයතනයේ ඉල්ලීම් ලිපියේ මුල් පිටපත.
 • සුභසාධක සංගමයේ බැංකු ගිණුමේ සහතික කල පිටපතක්.(සහතික කිරීම සිදු කල යුත්තේ බැංකු කළමණාකරු විසින් වන අතර සුභ සාධක සංගමයේ නමින් බැංකු ගිණුම ආරම්භ කර තිබිය යුතුවේ.)
 • සුභ සාධක සංගමයේ ව්‍යවස්ථාවේ සහතික කළ පිටපතක්. (මෙම ව්‍යවස්ථාව තුළ අරමුදලේ නිලධාරි මණ්ඩලය පත් කිරිමේ ක්‍රමවේදය, අවමංගල්‍යාධාර අරමුදලේ සාමාජික මුදල් අය කිරිමේ ක්‍රමවේදය, ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය යන විස්තර ඇතුලත් වී තිබිය යුතුය.)
 • සේවක වැටුපෙන් මුදල් අඩු කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන  සියළුම සාමාජිකයන්ගේ අත්සන් ලේඛණයේ මුල්පිටපත.(මාසිකව වැටුපින් අඩු කරන මුදල නිශ්චිත විය යුතු අතර එය අත්සන් ලේඛනයේ සඳහන් කර තිබිය යුතුවේ.)
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූනි 08 වෙනි සිකුරාදා, 05:27