முதற்பக்கம் பிரிவுகள் தொழிற் சங்கக் கிளை
தொழிற் சங்கக் கிளை

அறிமுகம்

தொழிற்சங்க கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் ”தொழிற் சங்கப் பதிவாளரு”க்குரிய கடமைகளையும் தொழிற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளும் நோக்கத்திற்காக இக்கிளை நிறுவப்பட்டுள்ளது்.

தொழிற்சங்க செயற்பாடுகள்

  • புதிய தொழிற்சங்கங்களை பதிவு செய்தல்
  • பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்பாக இற்றைப் படுத்தல்
  • தொழிற் சங்கங்களைக் கலைத்தல்.
  •  தொழிற் சங்கங்களை இரத்துச் செய்தல்.
  • தொழிற் சங்கங்களை ஒன்றிணைத்தல்.
  • தொழிற்சங்கங்கள் பற்றிய தரவுகளையும் தகவல்களையும் வழங்கல்.

பொது மக்களுக்கான சேவை

  • புதிய தொழிற்சங்கங்கப் பதிவுக்கான அறிவுறுத்தல்களையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்குதல்.
  •  தொழிற்சங்கங்க நடவடிக்கைகளுக்கான தொழிற்சட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கான அறிவுறுத்தல்களையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்குதல்.
  • சூழ்நிலைக்கேற்ப, தொழிற்சங்கத்தின் உத்தியோகத்தவர் மற்றும் உறுப்பினருக்கான வழிகாட்டல்களை வழங்குதல்.
  • வேண்டுகோளுக்குகேற்ப தொழிற்சங்கங்கள் பற்றிய தரவுகளையும் தகவல்களையும் வழங்குதல்.

படிவங்களும் விண்ணப்பங்களும்

 

படிவம்

விண்ணப்பம்

1) "B" - (Labor - C.3 )

தொழிற்சங்கத்தை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்.

2) "G" - (Labor - C.35 )

பெயரை மாற்றுவதற்கான அறிவித்தல்.

3) "H" - (Labor - C.36 )

தொழிற்சங்கங்களை ஒன்றிணைப்பதற்கான அறிவித்தல்

4) "I" - (Labor - C.37 )

கலைப்பதற்கான அறிவித்தல்.

5) "J" - (Labor - C.38 )

அலுவலக மாற்றத்திற்கான அறிவிமத்தல்

6) "K" - (Labor - C.39 )

.

7) "L" - (Labor - C.40 )

உத்தியோகத்தவர்களின் மாற்றம் பற்றிய அறிவித்தல்.

8) "N" - (Labor - C.41 )

வருடாந்த அறிக்கைகள்.

 

This Access to the Information over telephone:- Assistant commissioner of labor - +94112369646

புதன்கிழமை, 12 ஏப்ரல் 2017 06:29 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது