முதற்பக்கம் பிரிவுகள் தொழில் உறவுகள் பிரிவு
தொழில் உறவுகள் பிரிவு

மிகச் சிறந்த தொழில் வழங்குநர்‚ தொழிலாளர் உறவின் மூலம் தொழில்துறை ஒற்றுமையை முன்னெடுத்துச் செல்லல் தொழில் உறவுகள் பிரிவின் பிரதான பணியாகும். தொழில் பிணக்குகள் ஏற்படும் போது அவற்றை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கு தலையிடுவதுடன் இதன் மூலம் நாட்டின் சிறந்த தொழில் உறவுகள் முறை ஏற்படுவதனை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறித்த பணிகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு இப் பிரிவால் பின் குறிப்பிடப்படும் சட்டதிட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன.


 1. தொழில் பிணக்குகள் சட்டம்
 2. தொழில் முடிவுறுத்தும் சட்டம்
 3. தொழிற்சங்க கட்டளைச்சட்டம்
 4. பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம்மேற்படி சட்டதிட்டங்களை உரிய வாறு நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இப் பிரிவு பல்வேறு பிரிவுகளைக் கொண்டு இயங்குகின்றது.


1.    தொழில் உறவுகள் பிரிவு
2.    தொழில் முடிவுறுத்தும் அலகு
3.    தொழிற்சங்கப்பிரிவு
4.    சமூக கலந்துரையாடல் மற்றும் வேலைத்தள கூட்டுறவுப் பிரிவு

ஒரு நாட்டில் தொழில் பிணக்குகள் ஏற்பட்டவுடன் சகல தரப்புகளும் இணைந்து அதற்கான உடனடி திர்வு காணல் வேண்டும். அதன் மூலம் தொழில் கொள்வோர்‚ தொழில் புரிவோர் ஆகிய இரு தரப்புகளிடையே சிறந்த உறவை பேணிச்செல்லலாம்.  நாட்டில் வேலை நிறுத்தம் மற்றும் தொழில் பிணக்குகள் ஆகியவற்றை தீர்ப்பதன் ஊடாக ஊழியர்கள் நலன் அடையலாம்.


 1. தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தில் அத்தியாயம் 131 பிரிவு 4(1) தொடக்கம் ஏற்புடையதாகும்.
 2. தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தில் அத்தியாயம் 131 பிரிவு 12(1) தொடக்கம் ஏற்புடையதாகும்.
 3. தொழில் உறவுகள் பிரிவால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளுக்கு ஏற்புடையதான அறிக்கைகள் மற்றும் சாட்சி சாராம்சங்கள்
 4. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தில் கூட்டு உடன்படிக்கைகளை முடிவுறுத்தும் அறிவித்தல்
 5. தீர்பாளர் மூலம் தீர்வுக்கு வருதல்/தொழிந்   நீதிமன்றம்.
 6. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியமான கைத்தொழில்களை சேவையிலிருந்து நீக்குவதற்கு கருதினால் மேற்கொள்ள வேண்டிய அறிவிப்பு
 7. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழ் அத்தியாவசியமான தொழில்களில் வேலை நிறுத்தம் செய்வதற்கு கருதினால் மேற்கொள்ள வேண்டி அறிவிப்பு
 8. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் பிரகாரம்  பிரிவு 31(B)  இன் கீழ் செய்யப்படும் கோரிக்கை
 9. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் பிரகாரம்  பிரிவு 10(9) இன் கீழ் தொழில் நீதிமன்றத்திடம் செய்கின்ற மேன்முறையீடு
 10. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் கீழ்  கொழும்பு  தொழில் நீதிமன்றம் மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அறிவிப்பு
 11. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் பிரகாரம்  தீர்ப்பாளர்/தொழில் நியாய சபைகள் 
 12. 1950 ஆம் ஆண்டு 45 ஆம் இலக்க தொழில் பிணக்குகள் சட்டம் - சாட்சி அழைப்பு
 13. தொழில் பிணக்குகள் சட்டத்தின் அத்தியாயம் 131   பிரிவு 43( அ) 1 இன் கீழ் அறிவிப்பு.


தொழில் உறவுகள் பிரிவுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்கள்

பதவி தொ. பே இல
தொழில் ஆணையாளர் (தொழில் உறவுகள்) 
+94112582608
பிரதி தொழில் ஆணையாளர்
+94112368502
உதவி தொழில் ஆணையாளர் +94112369484வெள்ளிக்கிழமை, 08 ஜூன் 2018 05:10 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது