ජාතික සුරක්සෂිතතා හා සෞඛ්‍ය සතිය - 2022 ඔක්තෝබර් දෙවන සතිය

alt

alt

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2022 ඔක්තෝබර් 10 වෙනි සදුදා, 03:21