මාධ්‍ය නිවේදනයයි

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ගෙවීම් ශාඛාවන්හි නිලධාරීන් රැසක් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් බවට තහවුරු වී ඇත. එබැවින් ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇතුළු සියලුම දිස්ත්‍රික් හා උප කම්කරු කාර්යාලයන්හි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කටයුතු 2021.08.20 දින තෙක් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

alt

Last Updated on Tuesday, 17 August 2021 07:52