පෞද්ගලික අංශයේ සේවා යෝජකයන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි 

Covid-19 වසංගත තත්ත්වයේ බලපෑම හේතුවෙන් බාධා එල්ල වූ පෞද්ගලික අංශයේ, ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත වල සේවයේ නිරත සේවක සේවිකාවන් සඳහා ලබා දී තිබූ පොදු සහනය 2021 ජූනි මස 30 දිනෙන් අවසන් වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 ජූනි 21 වෙනි සදුදා, 04:29