මෙහෙවර පියෙස

altනාරාහේන්පිට කම්කරු මහලේකම් කාර්යාල භුමියේ පිහිටි රාජ්‍ය ආයතනයක් සතු උසම ගොඩනැගිල්ල වන මෙය වර්ගමීටර 50,000කට අසන්න වේ. මෙය 2019 අගෝස්තු මස 19 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

වැඩි විස්තර සඳහා

Last Updated on Tuesday, 23 February 2021 09:18