සංචාරක බංගලා භාරකරු තනතුර II ශ්‍රේණිය සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2023

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සදහා පළමු හා දෙවන කර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2023 ජූලි

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාල දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2023(I)

ප්‍රථමික ශිල්පීය නොවන සේවා ගණය ලොරි පවිත්‍රකරු තනතුර II ශ්‍රේණිය සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2023 ජූලි

කාර්යාල සේවක සේවයේ I,II හා III ශ්‍රේණි සඳහා වන පළමු,දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2023 මැයි

රියදුරු විභාග නිවේදනය 2023

වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු සමාලෝචන තීරණ - 2023

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන - ඛණ්ඩ 02 සේවා ගණයේ ලඝු ලේඛක තනතුර සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2023 මැයි

Written Test on Departmental Regulations relevant for the first efficiency bar examination for Research Officers - Executive Service Category of Sri Lankan Scientific Service - 2022

Written Examination on Departmental/Establishment procedures relevant to first efficiency bar examination for officers in Sri Lanka Engineering Service -Grade III-2022(II)

කාර්යාල සේවක සේවයේ I, II හා III ශ්‍රේණි සඳහා වන පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2022 දෙසැම්බර්

2022.04.30 දිනට කම්කරු නිලධාරී ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය (කම්කරු නිලධාරී I හා II ශ්‍රේණිය)

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2022

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පටිපාටිය

කම්කරු නිලධාරීන්ගේ 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු

Written examination on Departmental/Establishment Procedures relevant to First Efficiency Bar Examination fo officers in Sri Lanka Engineering Service - Grade III - 2022

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු හා දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ - 2022

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී (විධායක සේවා ගණය III ශ්‍රේණිය) තනතුර සඳහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2022

Last Updated on Wednesday, 09 August 2023 04:35