කම්කරු නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහාඒකාබද්ධ රියදුරු සේවයේ I,II හා III වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021 අප්‍රේල්

කාර්යාල සේවක සේවයේ I,II හා III වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021 අප්‍රේල් (භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම අන්තර්ගත කර ඇත.)

රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රථමික ගණයේ (PL-1,PL-2,PL-3)රැකියාවල නියුතු අභ්‍යන්තර උපාධියක් සහිත නිලධරයන්ගේ තොරතුරු කැඳවීම.

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු - 2021 (අභ්‍යන්තර) | ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය/රාජ්‍ය කළමනාකාර සේවා නිලධාරී සේවය/සංවර්ධන නිලධරි සේවය/ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය/කාර්යාල සේවක සේවය)

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා I හා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ (දෙපාර්තමේන්තුමය) සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුරෙහි II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයකම්කරු නිලධාරීන් සඳහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය


කම්කරු කොමසාරිස් (සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්) තනතුරට පත් කිරීම

ඒ.එම්.ජි.එන්.ඩි.සුමනසේන මිය (ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණිය) 2021.01.19 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශයේ කම්කරු කොමසාරිස් වශයෙන් පත් කරනු ලැබේ.

First Efficiency Bar Examination for Assistant Commissioner of Labour (Departmental) Executive Service Category - 2021


කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරී (විධායක සේවා ගණය III ශ්‍රේණිය)සඳහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණයට අදාල දෙපාර්තමේන්තු/ආයතන ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳ ලිඛිත පරීක්ෂණය - 2020

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ II ශ්‍රේණියේ මානව සම්පත් නිලධාරීන් සාමාන්‍ය කාර්ය සාධනය යටතේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

සේවා අවශ්‍යතාව මත ස්ථාන මාරු කිරීම


කම්කරු නිලධාරී තනතුර / මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර සඳහා වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධාරින්ගේ වාර්ශික ස්ථාන මාරුවීම් - 2021

Last Updated on Tuesday, 27 April 2021 07:21