දෙපාර්තමේන්තු නිලධරයන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතා අනුපිළිවෙල

ජ්‍යෙෂ්ඨතා අනුපිළිවෙල - කම්.කො./නි.කම්.කො./ස.කම්.කො.

ජ්‍යෙෂ්ඨතා අනුපිළිවෙල - නීති නිලධරයන්

ජ්‍යෙෂ්ඨතා අනුපිළිවෙල - කම්කරු නිලධරයන්

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 දෙසැම්බර් 20 වෙනි සිකුරාදා, 06:07