#

සේවා ගණය

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

01 විධායක සේවා ගණය

alt

02 නීති නිලධාරී - විධායක සේවා ගණය III ශ්‍රේණිය

alt

03 කම්කරු නිලධාරී තනතුර

alt

04 ආශ්‍රිත නිලධාරී ගණය

alt

05 ප්‍රථමික ශිල්පීය නොවන ගණය

alt

06 නේවාසිකාගාර පාලිකා - ස්ථානභාර නිලධාරී තනතුර

alt

07 ප්‍රවාහන නිලධාරී තනතුර

alt

08 ප්‍රථමික අර්ධ ශිල්පීය ගණය

alt

09 ලඝු ලේඛක තනතුර

alt

Last Updated on Monday, 28 January 2019 07:01