සංඛ්‍යාලේඛන
|| Covid-19 Survey Report - May 2020 alt
|| Labour Statistics
alt alt alt alt alt
2018 2017 2016 2015 2014
|| Annual Employment Survey
alt alt alt alt
2016 2015 2014 2013
|| The Survay on Hours on Accually Worked & Average Earnings
alt alt A A
2016 2015 A A
|| Annual Reports
A English Sinhala Tamil
2017 alt alt alt
2016 alt alt alt
2015 alt alt alt
2014 alt alt alt
2013 alt alt alt
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 මැයි 21 වෙනි සිකුරාදා, 05:09