தொழில் நூதனசாலை

தொழில் திணைக்களத்தின் தொழில் நூதனசாலை ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் மு.ப 9.00 மணியிலிருந்து பி.ப 4.00 மணி வரை பொது மக்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கும்.

செவ்வாய்க்கிழமை, 16 பெப்ரவரி 2021 05:05 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது