කම්කරු කෞතුකාගාරය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු කෞතුකාගාරය සෑම බදාදා දිනකම පෙ.ව. 9‍.00 සිට ප.ව. 4‍‍.00 දක්වා මහජනයාට විවෘතව පවතී‍.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2021 පෙබරවාරි 16 වෙනි අඟහරුවාදා, 05:05