මුල් පිටුව අපගේ සේවාවන්
රජයේ සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම මත සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් ප්‍රතිලාභ ගෙවීම

සුදුසුකම් ලබන අවස්ථා

  • ආයතනය රජයට පවරා ගැනීම
  • රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ආයතනයක් මහජන සමාගමක් බවට පත් කිරීම
  • ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම/ජනතාකරණය කිරීම
  • රජයේ හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල වසා දැමීම

මේ හේතුවෙන් සේවයෙන් ඉවත් වන සේවකයන් එසේ ඉවත්වීම සඳහා කම්කරු කොමසාරිස්ගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා තිබීම අවශ්‍ය වේ. එසේ අනුමැතිය ලබා ඇති සේවකයන් සඳහා පමණක් ප්‍රතිලාභ ගෙවනු ඇත.

සැලකිය යුතුය :- ඉහත සියලුම අවස්ථා වලදී ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නා අවස්ථාව වන විට සේවයෙන් ඉවත් වී තිබීම අනිවාර්ය වේ.

ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

(ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන, ඉදිරිපත් කළ යුතු ස්ථානය, කවුන්ටරය හා වේලාවන්)

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන :-

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ බිම් මහලේ ඇති කවුන්ටරයෙන් හෝ සියලු දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල හා උප කම්කරු කාර්යාල මඟින් ලබා ගත හැක.

එමෙන්ම මෙතැනින් අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර බාගත කර ගත හැක.

ඉල්ලූම්පත් ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු. :-

ගාස්තු අයකිරීමක් සිදු නොකරයි.

ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන් :-

සම්පූර්ණ කරන ලද  අයදුම්පත සාමාජිකයා පදිංචි දිස්ත්‍රික්කයේ ලඟම පිහිටි දිස්ත්‍රික් හෝ උප කම්කරු කාර්යාලය වෙත සතියේ වැඩකරන දිනකදී කාර්යාල වේලාව ඇතුළත සාමාජිකයාම පැමිණ භාරදිය යුතු වේ.

සේවාව ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු

ගාස්තු අයකිරීමක් සිදු නොකරයි.

සේවාව ලබා දීමට ගත වන කාලය (සාමාන්‍ය සේවා හා ප්‍රමුඛ සේවා)

සියලු ලේඛණ සම්පූර්ණ කර ඇත්නම් සති 03ක් ඇතුළත

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි

  • අවසන් සේවායෝජක විසින් සහතික කරන ලද අයදුම්පත, සාමාජික අංක වලට අදාල B කාඩ්පත්, ජාතික හැඳුනුම්පත සහ සේවා යෝජක විසින් සහතික කරන ලද ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පිටපතක්, බැංකුගිණුමේ පිටපතක් සහ,
  • K අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර එහි 11 කොටස සහතික කිරීම සඳහා සේවා යෝජකයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය ප්‍රධාන කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කිරීම.

සේවා භාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

අංශය

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ඉ-මේල්

නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස්

සේ.අ.අ. ගෙවීම් අංශය

011-2369214

011-2368904

011-2368911

 

ව්‍යතිරේක හෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා හා විශේෂ තොරතුරු

ලියවිලි වල යම් අඩුපාඩුවක් වේ නම් අයදුම්පත භාර දෙනු ලබන කම්කරු කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් හෝ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් හමුවී අදාල ගැටලු සාකච්ඡා කළ හැක.

ඉල්ලූම්පත් ආකෘතිය

මෙතැනින් අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර බාගත කර ගත හැක.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 මාර්තු 06 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:51