අපගේ සේවාවන්

අපගේ සේවාවන්...

dot   කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශයේ සේවාවන්

dot   සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් නිවාස ණය අයදුම් කිරීම.

dot   ව්‍යාපාරය වසා දැමීම, රජයට පවරා ගැනීම, ජනතා සන්තක කිරීම, අවස්ථාවන්හිදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලබා ගැනීම

dot   සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආපසු ලබා දීම(වයස සම්පූර්ණ වීමෙන් සේවයෙන් විශ්‍රාම යාමේදී)

dot   සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම.

dot  ස්ථිර වීසා ලබාගෙන වෙනත් රටකට සංක්‍රමණය කිරීමේදී ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

dot   රජයේ හෝ පළාත් පාලන සේවයේ ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරකට පත් වූ පසු ප්‍රතිලාභ මුදා හැරීම.

dot   ස්ථිර ආබාධයක් නිසා සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීම

dot   විවාහය මත සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ලබා ගැනීම.

dot   කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශයේ සේවාවන්

dot   සේවය අවසන් කිරීමේ අංශයේ සේවාවන්

dot   සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සාමාජිකයා මිය යෑමන් පසු අරමුදල ලබා ගැනීම.

dot   සංඛ්‍යා ලේඛන අංශයේ සේවාවන්

dot   දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලට ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි සඳහා විසඳුම් නොලැබුණු විට යළි පැමිණිලි කිරීම.

dot   කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයේ සේවාවන්

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2011 දෙසැම්බර් 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:56