முதற்பக்கம் எமது சேவைகள்
எமது சேவைகள்

alt

ஊழியர் சேமலாப பிரிவு சேவைகள்

dot    ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தில் இருந்து வீடமைப்புக் கடனுக்காக விண்ணப்பித்தல்

dot   வணிக மூடுதல், அரசு மூலம் கையகப்படுத்துதல் மீது ஊழியர் சேமலாப நிதியம் பணம்

dot   ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தை மீளப்பெறுதல் (வயது பூர்த்தியடைந்து தொழிலில் இருந்து ஓய்வூ பெறும் போது)

dot    ஊழியர் தரப்பினர்களை புதிதாகப் பதிவூ செய்தலும் மீள்பதிவூ செய்தலும்

dot   நிரந்தர வீசா அனுமதி பெற்று வெளிநாட்டுக்குப் புலம் பெயரும் போது நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

dot   அரசாங்க அல்லது உள்ளுராட்சி சேவையில் நிரந்தர மற்றும் ஓய்வூதிய உரித்துடைய பதவியொன்றுக்காக நியமனம் பெற்ற பின்னர் நன்மைகளை விடுவித்தல்

dot    நிரந்தர உடலியலாமை காரணமாக சேவையில் இருந்து ஓய்வூ பெறல்

dot   விவாகம் காரணமாக சேவையில் இருந்து ஓய்வூ பெறும் போது ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

dot   ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் அங்கத்தவர் இறந்த பின்னர் நிதியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
 

மற்ற பிரிவுகள் இருந்து சேவைகள்

dot   புள்ளிவிபரப் பிரிவின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்

dot   மிள் முறைபாடு

dot   தொழில் சட்டத்தின் கீழ் சிறுவர் மற்றும் மகளிர் தொடர்பான முறைப்பாடுகளைச் செய்தல் மனுக்கள் ஆற்றுப்படுத்தல்
dot   தொழிற்சாலைகள் பதிவு

dot   முடித்தல் யூனிட் இருந்து வழங்கப்படும் சேவைகள்

dot   தொழிற்சங்க கிளை இருந்து வழங்கப்படும் சேவைகள்
 

செவ்வாய்க்கிழமை, 11 ஏப்ரல் 2017 09:44 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது