මුල් පිටුව අපගේ සේවාවන්
අපගේ සේවාවන්

alt

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක අර්ථසාදක අරමුදල් අංශය මගින් සපයන සේවා

dot   සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙන් නිවාස ණය අයදුම් කිරීම

dot    ව්‍යාපාරය වසා දැමීම, රජයට පවරා ගැනීම, ජනතා සන්තක කිරීම, අවස්ථාවන්හිදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලබා ගැනීම

dot   සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආපසු ලබා දීම (වයස සම්පූර්ණ වීමෙන් සේවයෙන් විශ්‍රාම යාමේදී)

dot   සේවක පාර්ශවය නව ලියාපදිංචි කිරිම් සහ නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

dot   ස්ථිර වීසා ලබාගෙන වෙනත් රටකට සංක්‍රමණය කිරීමේදී ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

dot   රජයේ හෝ පළාත් පාලන සේවයේ ස්ථිර හා විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරකට පත් වූ පසු ප්‍රතිලාභ මුදා හැරීම

dot   ස්ථිර ආබාධයක් නිසා සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීම

dot   විවාහය මත සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ලබා ගැනීම

dot   සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සාමාජිකයා මිය යෑමන් පසු අරමුදල ලබා ගැනීම
 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෙකුත් අංශ මගින් සපයන සේවා

dot   සංඛ්‍යාලේඛන අංශය මගින් තොරතුරු ලබා ගැනීම

dot   දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලට ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි සඳහා විසඳුම් නොලැබුණු විට යළි පැමිණිලි කිරීම

dot   කම්කරු නීති වලට අනුව කාන්තා සහ ළමා පැමිණිලි/පෙත්සම් විශ්ලේෂණය කිරීම
dot   ආයතන ලියාපදිංචිය සිදු කිරීම

dot   සේවය අවසන් කිරිමේ අංශයේ සේවාවන්

dot   වෘත්තීය සමිති අංශයේ සේවාවන්
 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 11 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:44
 
Labour Department Labour Department Labour Department

 

සිදුවීම් දින දර්ශනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
New Publications New Publications There are no translations available.   Following publications of the Labour Department are now available at the Library(Ground Floor) in Department of Labour, Colombo 05. Read more
International Women’s  Day 2017 International Women’s Day 2017 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2017 2017 මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය මගින් වාර්ෂිකව සමරනු ලබන අතර “තුන්කල් දකින්නී සවියෙන් ... Read more
Right to Information Act, No. 12 of 2016 2016අංක 12දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්... Read more
Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 There are no translations available. Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 Applicants are invited f... Read more