මුල් පිටුව අප ගැන අප කණ්ඩායම

පරිපාලන ව්‍යුහය

  අාර්.පී.ඒ. විමලවීර මයා
  කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

alt   සී.එන්. විතානාච්චි මයා
  අතිරේක කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්

alt   ඩබ්.අයි.සී.ඩී.ආර්. ප්‍රනාන්දු මයා
  අතිරේක කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (ඉංජිනේරු)

  ජී.ඩබ්.එන්. විරාජි මිය 
  කම්කරු කොමසාරිස් (පාලන)
alt   ඩී.පී.කේ.ආර්. වීරකෝන් මයා
  කම්කරු කොමසාරිස් (සේ.අ.අ.)  
  කම්කරු කොමසාරිස් (සැලසුම්, පර්යේෂණ, පුහුණු හා ප්‍රකාශන)

alt   එම්.ඩී.එම්. ප්‍රියන්ත මයා
  කම්කරු කොමසාරිස් (කාර්මික සම්බන්ධතා)

 
  කම්කරු කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
  
  කම්කරු කොමසාරිස් (කාන්තා හා ළමා කටයුතු)

alt   ජේ. පරණමාන මයා
  කම්කරු කොමසාරිස් (ශ්‍රම ප්‍රමිති)

  එල්.ඩී.සී. ජයසීලි මිය
  කම්කරු කොමසාරිස් (මානව සම්පත් සංවර්ධනය)

  ඩී.එම්. කරුණාරත්න මයා
  කම්කරු කොමසාරිස් (නීති ක්‍රියා), ජේෂ්ඨ නීති නිලධාරී
alt   ඩී.කේ.ඩී.ජී.ලක්මාලි මිය
  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මුදල්)
අයි.එල්.සෝමසිරි මයා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක (අභ්‍යන්තර විගණන)
ඩී.බී. වීරවර්ණ මයා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංඛ්‍යාලේඛන)
alt   වෛද්‍ය ඩබ්. එම්. පලිපාන මයා
  නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් (වෘත්තීය ස්වස්තතා)