මුල් පිටුව අප ගැන අප කණ්ඩායම
There are no translations available.

Mr. B.K.Prabath Chandrakeerthialt
Commissioner General of Labour

alt(Vacant)
Additional Commissioner General of Labour (Departmental)

Mr. H.K.K.A.Jayasundaraalt
Additional Commissioner General of Labour (Admin)

altEng. L.G.Jansz
Additional Commissioner General of Labour (Engineering)

altMr. D.P.K.R.Weerakoon
Commissioner of Labour (EPF)

altMr. M.D.Manoj Priyantha
Commissioner of Labour (Industrial Relations)

altMrs. A.M.G.N.D.Sumanasena
Commissioner of Labour (Women & Child Affairs
)

altMrs. G.W.N.Viraji
Commissioner of Labour (Human Resource & Development)
altMr. M.N.H.Dharmaweera
Commissioner of Labour (Planning, Research, Training & Publication)

altMrs. H.T.P.Abeyratne
Commissioner of Labour (Administration)

altEng. D.L.A.Peiris
Commissioner of Labour (Industrial Safety) & Chief Factory Inspecting Engineer
altMrs. H.D.R.K.Jayarathne
Commissioner of Labour (Labour Standards)
altMr. W.A.D.K.Milanga
Commissioner of Labour (Enforcement)
altMrs. N.Jegadeeshvaran
Commissioner of Labour (Special Investigation)

altDr. W.M.Palipana
Commissioner of Labour (Occupational Hygiene)
altMr. P.Jeyabaskar
Chief Accountant (Finance)

altMr. I.L.Somasiri
Chief Internal Auditor (Internal Audit)
altMrs. Chandramali Premarathna
Deputy Director (Statistics)
 
Labour Department Labour Department Labour Department Labour Department

වැදගත් සබැඳි


EPF ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත්‍ර භාර දීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම


කම්කරු අණපනත් හා පඩිපාලක සභා තීරණ


සමීක්ෂණ වාර්තාව - මැයි 2020


රාත්‍රී සේවා අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත


ආරක්ෂක සේවා සඳහා නිෂ්කාශන සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය


සංචාරක බංගලා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම


ඔබගේ කම්කරු කාර්යාලය සොයා ගන්න