බාගත කිරීම්

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශයේ ආකෘති පත්‍ර

 • (A) ආකෘතිය alt : සේවක විස්තර සඳහා
 • (B) ආකෘතිය alt : සාමාජිකත්වය සහතික
 • (C) ආකෘතිය alt : සේවක දායක මුදල් විස්තර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ලබා දීම
 • (D) ආකෘතිය alt : සේවාදායකයන්ගේ විස්තර සඳහා
  • (D) ආකෘති පත්‍රයේ ඇමුණුම alt
 • (E) ආකෘතියx alt : සේවාදායකයා විසින් සේවය අවසන් කළ බව දැනුම්දීම
 • (F) ආකෘතියx alt : සේවායෝජකයා විසින් සේවය අවසන් කළ බව දැනුම්දීම
 • (G) ආකෘතියx alt : සේවාදායකයාගේ ඒකාබද්ධ සේ.අ.අ. සාමාජිකත්වය සඳහා
 • (H) ආකෘතියx alt : සාමාජිකයා වෙනුවෙන් නාම යෝජනා සඳහා
 • (I) ආකෘතිය xx alt : නාම යෝජනා අහෝසි කිරීම
 • (J) ආකෘතියxx alt : සේවකයා සඳහා නාම යෝජනා
 • (K) ආකෘතිය x alt : සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • (L) ආකෘතිය x alt : මියගිය සාමාජිකයාගේ සේ.අ.අ. ප්‍රතිලාභ සඳහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • (M) ආකෘතියxx alt : වෛද්‍ය සහතිකය
 • (N) ආකෘතියxx alt : සේ.අ.අ. අරමුදල සඳහා දායක ප්‍රකාශය
 • (O) ආකෘතියxx alt : පරිශීලක දායකත්ව ප්‍රකාශය
 • (P) ආකෘතිය xx alt : නඩු පැවරීමේ නිවේදනය
 • (Q) ආකෘතිය xx alt : මුදල් ආපසු ගෙවන ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • (R) ආකෘතියx x alt :17A නියෝගය යටතේ ප්‍රකාශය
 • (S) ආකෘතිය xx alt :31A නියෝගය
 • (13/3)ආකෘතියalt : පුද්ගල විස්තර පත්‍රිකාව
 • (14/3) ආකෘතියalt : වන්දි පූර්ණ ලිපිය
 • (LI) ආකෘතියxxxx alt : හානි පූර්ණ ලිපිය

30% සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශයේ ආකෘති පත්‍ර

 • 30% උපදෙස් මාලාව alt
 • 30% අයදුම් පත්‍ර x x xx alt

කර්මාන්තමය සුරක්ෂිතතා අංශයේ ආකෘති පත්‍ර

 • කර්මාන්තශාලාව/වැඩබිම ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයalt :සී.එෆ්.අයි.ඊ- 4 පෝරමය
 • අනතුරු දැන්වීමේ පෝරමය x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x altx :සී.එෆ්.අයි.ඊ- 1 පෝරමය
 • අනතුරු දැන්වීමේ පෝරමය x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x alt :පෝරමය 10

වෘත්තීය සමිති අංශයේ ආකෘති පත්‍ර

 • "බී" - (කම්කරු - C.3 )xxxx alt : වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
 • "ජී" - (කම්කරු - C.35 ) x alt : නම වෙනස් කිරිම දැනුම් දීම සදහා
 • "එච්" - (කම්කරු - C.36 ) alt : වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම
 • "අයි" - (කම්කරු - C.37 ) alt : විසුරුවා හැරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම
 • "ජේ" - (කම්කරු - C.38 ) alt : කාර්යාලය වෙනස් වීම දැනුම්
 • "කේ" - (කම්කරු - C.39 )alt : නව පාලකයකු පත්කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම පිළිබද දැනුම් දීම සදහා
 • "එල්" - (කම්කරු - C.40 )alt : නිලධාරීන් වෙනස් වීම දැනුම් දීම
 • "එන්" - (කම්කරු - C.41 )alt : වාර්ෂික වාර්තා