நூலகம்  

அறிமுகம் 

தொழில் திணைக்களத்தின் நூலகமானது, எழுத்தினாலான, அச்சிடபட்ட,  மற்றும் ஒலி ஔ ஊடகங்களைக் கொண்டுள்ளதுடன் தொழில் துறையின் பரந்த  விடயங்களை உள்ளடக்கிய ஒரேயொரு விசேட ஆராய்ச்சி நூலகம் இதுவாகும்.

இது தொழில் திணைக்களத்தின் கீழ் தளத்தில் அமைந்துள்ளதுடன் கிழமை நாட்களில் மு.ப. 9.00 மணியி​ருந்து பி.ப. 4.00 மணிவரை திறந்திருக்கும்.

 

அங்கத்துவம்

தொழில் திணைக்களம்,தொழல் மற்றும் தொழிற்சங்க  உறவுகள் அமைச்சு மற்றும் அதனுடன் இணைந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியச் சபை என்பவற்றின்  ஊழியர்கள் அனைவரும் இதனது நிரந்தர அங்கத்தவர்கள்.                              

 

சேவைகள்

  1. புத்தகங்களை வா டகைக்குக்கொடுத்தல்
  2. குறிப்பெடுத்தல் சேவை ,
  3. நிழல் பிரதியெடுக்கும் சேவை,
  4. பத்திரிகைச்செய்திகளின்சேகரிப்புசேவை
  5. தற்கால விடயங்கள் தொடர்பான சேவை
  6. உள்ளக நூலகக் கடன் சேவை.

 

தொடர்புகட்கு:

அலுவலரின் பெயர்: எச் .ரேணுகா குமாரி ஜெயவர்த்தன

பதவி :  நூலகர்

 தொலைபேசி இல: 0112508974

மின்னஞ்சல் முகவரி :  library  dl@yahoo.com

புதன்கிழமை, 25 ஜூலை 2018 07:40 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது