முதற்பக்கம் பிரிவுகள் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதான பிரிவு
பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதான பிரிவு

பெண்கள் இளம் ஆட்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் வேலைவாய்ப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதே இப்பிரிவின் பிரதான தொழிற்பாடாக உள்ளது. இச் சூழமைவில் இப்பிரிவுக்கு பின்வரும் சட்டவாக்கங்களைஅமுல்படுத்தும் பொறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

 • 1956 ஆண்டு 47ஆம் இலக்க பெண்கள், இளம் ஆட்கள், சிறுவர்கள் வேலைவாய்ப்புச் சட்டம்
 • 1939ஆம் ஆண்டு 32 ஆம் இலக்க தாய்மை நன்மைகள் கட்டளைச் சட்டம்
 • 1942 ஆம் ஆண்டு 45ஆம்இலக்க தொழிற்சாலைகள் கட்டளைச் சட்டம்( பெண்கள்,இளம் ஆட்கள், சிறுவர்களின் வேலைவாய்ப்புத் தொடர்புடைய ஏற்பாடுகள்)
 • 1945 ஆம் ஆண்டு 19 ஆம் இலக்க கடைகள் மற்றும் பணியாளிகள் சட்டம் (வேலைவாய்ப்புச் மற்றும் உபகாரங்களின் ஒழுங்குவிதிகள்) (பெண்கள் இளம் ஆட்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் தொடர்பான வேலைவாய்ப்பு ஏற்பாடுகள்)

இப்பிரிவினர் மேற்கொள்ளும் பிரதான கடமைகள் பின்வருமாறு

 • Iபெண்கள், இளம் ஆட்கள், சிறுவர்களின் வேலைவாய்ப்புடன் தொடர்புடைய சட்ட ஏற்பாடுகளை மீறுவது தொடர்பான பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறை்பபாடுகளை விசாரணை செய்தல்.
 • பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களின் வேலைவாய்ப்புச் சம்பந்தமான விடயங்களில் பெண்தொழிலாளிகள் மற்றும் மக்கள் இடத்தில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல்.
 • வேலை செய்யும் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் மீதான கருத்துக் கணிப்புக்களை மேற்கொள்ளல்
 • அதிகாரிகளிக்கு பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் கூருணர்வாக்குதல்.
 • சிறுவர் ஊழியத்தை இல்லாதொழிப்பது மீதான ILO வின் சர்வதேசம் மீதான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுல்படுத்துதல்
 • பெண் பணியாளர்கள் மற்றும்சிறுவர்களுடன் தொடர்புடைய கடமைகளில் கவனம் செலுத்தலும்  கூருணர்வாக்கலும்.
 • வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் அவர்களது முறைசார் கல்வி மீதான சுனாமிக்கு பின்னான பதிற்செயற்பாடு மீதான கருத்திட்டத்தின் அமுல்படுத்துகை.
 • அரச அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக பிள்ளைகளுக்கான தேசிய செயற்திட்டமொன்றை வெளியிடல்.
 • சிறுவர் தொழில் தொடர்பான பிரச்சினைகளை வெளிக்கொணரும் பொருட்டு பொதுசன ஊடகங்களை துடிப்பாக்கல்  .

பதவிநிலை    தொலைபேசிஇலக்கம்.

பதவி தொ.பே.இல
தொழில் ஆணையாளர் (பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் விவகாரங்கள்)
+94 11 2587315
தொழில் பிரதி ஆணையாளர் +94 11 2369800
தொழில் உதவி ஆணையாளர்
+94 11 2368539
புதன்கிழமை, 12 ஏப்ரல் 2017 07:01 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது