මුල් පිටුව අංශ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය වනුයේ කාන්තාවන්, තරුණ අය හා ළමුන් සේවයෙහි යෙදවීම පිළිබඳනීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීමය. මෙම අරමුණ උදෙසා පහත පනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේවගකීම මෙම අංශයට පැවරී ඇත.

• 1956 අංක 47 දරණකාන්තාවන්, තරුණ අය හා ළමුන් රැකියාවේ යෙදවීමේ පනත

•  1932 අංක 32 දරණප්‍රසුතිකාධාර අඥා පනත

•  1942අංක 45 දරණකර්මාන්තශාලා ආඥා පනත (කාන්තාවන්, තරුණ අය සහ ළමුන් සේවයෙහි යෙදවීම පිළිබඳ අදාල වනවගන්ති

•1954 අංක 19 දරණ සාප්පුහා කාර්යාලීය සේවකයන් පිළිබඳ (සේවය හා චේතන විධිමත් කිරීමේ ) පනත

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් පහත සඳහන් වේ.

•  කාන්තාවන්, තරුණ අය සහ ළමුන් රුකියාවේයෙදවීම පිළිබඳ නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන් උල්ලඝනය කිරීම පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණිලිවිභාගකිරීම.

• කාන්තාවන්, තරුණ අය හා ළමුන් සේවයෙහියෙදවීම පිළිබඳ කාන්තා සේවිකාවන් හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන්පැවැත්වීම.

• වැඩ කරන කාන්තාවන් හා ළමුන් පිළිබඳ සමීක්ෂණපැවැත්වීම.

• කාන්තා සේවිකාවන් හා ළමයින් පිළිබඳව රාජකාරියෙහිනිරත වන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සහ සංවේදිතාවය ඇති කරලීම.

• පශ්චාත් සුනාමිව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඊට ගොදුරුව සේවයෙහි යොදා ඇති ළමයින් විධිමත්අධ්‍යාපනයට යොමු කිරීම. රලීම.

• රජයේ සේවකයන් සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමඋදෙසා ළමයින් සදහා වන ජාතික සැලැස්ම දියත් කිරීම.

 

 

තනතුර

දුරකථනඅංක

01.

කම්කරු කොමසාරිස් (කාන්තා හා ළමාකටයුතු)

+94 11 2587315

02.

නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් (කාන්තා හා ළමා කටයුතු)

+94 11 2369800

03.

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (කාන්තා හා ළමා කටයුතු)

+94 11 2368539

 

 
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 07:01