මුල් පිටුව අංශ විශේෂ වීමර්ශන අංශය
විශේෂ වීමර්ශන අංශය

ශ්‍රී ලංකාව තුල කාර්මීක සාමය ස්ථාපිත කිරිමේ අරමුණ ඇතිව මෙහි පහතින් දක්වනු ලබනකාර්යභාරයන් ඉටු කිරීම විශේෂ වීමර්ශන අංශයේ වගකීම් වේ.

  • සේව්‍ය/ සේවක දෙපක්ෂයඅතර හටගන්නා වූ ජාතික මට්ටමින් හානිදායක විය හැකි බරපතල ආරාවුල් විසඳීමෙහිලාමැදිහත්ව කටයුතු කිරීම.
  • වැසීයාමට ඉඩ ඇති සේව්‍යආයතනයන් හදුනා ගෙන ඒවායේ සේවකයන්ට ව්‍යවස්ථාපිත හිමිකම් අය කර දීම.
  • සේවක සේවිකාවන්ගේසුරක්ෂිතතාවය හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සදහා කටයුතු කිරීම.
  • බහුවිධ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම‍‍‍.

මෙහි පහතින් දන්වා ඇති අංශ වල නිලධාරින්ගේදසහභාගීත්වය ඇතිව කණ්ඩායම් වශයෙන් බහුවිධ පරීක්ෂණයන් පවත්වනු ලැබේ. මෙවැනිපරීක්ෂණයන් කර ගෙන යාමේ අපේක්ෂාව වනුයේ කම්කරු නීතිරීතිවලට අනුකූලතාවයක් නොදක්වන්නාවූ සේවා යෝජකයින්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු කිරීමට වඩා ඔවුන්ව ඒ පිලිබදව මනා ලෙසදැනුවත් කිරීමයි.

 අවශ්‍ය විස්තර ලබාගත හැකි දුරකථන අංක

 

 

තනතුර

දුරකථන අංක

01.

කම්කරු කොමසාරිස් (සංවර්ධන)

+94 11 2369295

02.

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

(විශේෂ විමර්ශන)

+94 11 2369115

 
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 07:03