මුල් පිටුව අංශ වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශය

වෘත්තීය ස්වස්ථතා අංශය

හැදින්වීම

සියලු ශ්‍රමිකයන්ගේ ශාරීරික, මානසික සමාජීය හා අධ්‍යාත්මික යහපත උපරිම මට්ටමෙන් ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්ය භාරය

වෘත්තීය අනතුරු, වෘත්තීය රෝග හා ශ්‍රමිකයන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස බලපාන තත්වයන් අවම කිරීම.

ඇමතුම් විස්තර

පර්යේෂණ නිලධාරී

T: 0112507052
E: occhygdiv@gmail.com

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූලි 25 වෙනි බදාදා, 07:20