செயற்பாடுகள்

திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் பிரதான விடயங்கள் பின்வருமாறு.

 • தொழில் சட்டதிட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தல்‚ தொழில் பிணக்குகளைத்தீர்த்தல்
 •  சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களை நடை முறைப் படுத்தல்.
 •  தொழில் துறையுடன் தொடர்புடைய மீளாய்வுகளை நடாத்தல், தேவையான திட்டங்களைத் தயாரித்தல்,  தொழில் விடயம் தொடர்பான அறிவுறுத்தும் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உள்ளக மற்றும் வெளியக ரீதியாக நடாத்தல். 
 • பங்குதாரர்களிடையே சமூக உரையாடல்களை விருத்திச்செய்தல்.
 • தொழில் துறையுடன் தொடர்புடைய புள்ளி விபரங்களைத் திரட்டுதல்‚ பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல்.
 •  சர்வதேச தொழில் அமைப்பின் இலங்கைப் பிரதி நிதியான, தொழில் உறவுகள் அமைச்சுடன் இணைந்து செயலாற்றுவதற்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல். 
 • தொழிற் சங்கங்களை பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.


 
Labour Department Labour Department Labour Department

 

நடப்புச் செய்திகள்

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
புதிய வெளியீடுகள் புதிய வெளியீடுகள் புதிய வெளியீடுகள் கொழும்பு 05 தொழில் பொதுச்செயலகத்தின் விற்பனை பிரிவில்  கீழ் குறிப்பிட்டுள்ள வெளியீடுகளை கொள்வனவு செய்து கொள்ளலாம். Read more
2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்   2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டத்தின் 23(1) பிரிவின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கை பாராளுமன்றத்தி... Read more
Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 There are no translations available. Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 Applicants are invited f... Read more
தொழில் திணைக்களம் நிறைவேற்றுச் சேவை(திணைக்கள) வகையினருக்கான முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சை – 2017 தொழில் திணைக்களம் நிறைவேற்றுச் சேவை(திணைக்கள) வகையினருக்கான முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சை – 2017 தொழில் திணைக்களம் நிறைவேற்றுச் சேவை(திணைக்கள) வகையினருக்கான முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது வினைத்திறமைகாண் தடைப் பரீட்சை – 2017 தொழில் திணைக்களத்தின் நிறைவேற்றுச் சேவை வகையினருக்கான முதலா... Read more
Island wide Establishment Level Competition On Social Dialogue and Workplace Cooperation – 2017 There are no translations available. Island wide Establishment Level Competition On Social Dialogue and Workplace Cooperation – 2017 Evaluation Criteria 1)     Social Dialogue Prac... Read more