මුල් පිටුව අප ගැන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන්
දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය

රටේ කාර්මික සාමය පවත්වා ගෙනයාම උදෙසා කාර්මික ආරවුල් සමථ කිරීම හා කම්කරු නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් කාර්මික ආරවුල් විසඳීම.

 

රටේ කාර්මික සාමය තහවුරු කිරීම උදෙසා සමාජ කතිකාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා කම්කරු නීති සම්බන්ධයෙන් සේවක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම.

 

කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන්ට අදාල ශ්‍රම ප්‍රමිතීන් ක්‍රියාවේ යෙදවීම, නව කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන් පිළිබඳව සමීක්ෂණ සිදුකිරීම හා ඒ සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ප්‍රමිතීන් සකස් කිරීම.

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ප්‍රවර්ධනය කිරීම, එහි ප්‍රතිලාභ සාමාජිකයින් වෙත ලබාදීම හා අනුමත පුද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදල් අධීක්ෂණය

 

ළමුන්, කාන්තාවන් හා තරුණයින් රැකියාවන්හි නිරත කරවීමේදී ඔවුන්ගේ රැකවරණයට අදාල නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

කර්මාන්ත ක්‍ෂෙත්‍රයන් හි සුරක්ෂිතතාවය හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට අදාලව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රමවේදයන් හඳුන්වාදීම, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ අධීක්ෂණය


 

 
Labour Department Labour Department Labour Department

 

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
New Publications New Publications There are no translations available. Following publications of the Labour Department are now available at the Library(Ground Floor) in Department of Labour, Colombo 05. Read more
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරය... Read more
Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 There are no translations available. Open Competitive Examination for the recruitment to the Post of Stenographer(Grade III) in the Department of Labour - 2017 Applicants are invited f... Read more
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා වන I හා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017 කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා වන Iහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2017    කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණය (දෙපාර්තමේන්තුමය) සඳහා... Read more
Island wide Establishment Level Competition On Social Dialogue and Workplace Cooperation – 2017 There are no translations available. Island wide Establishment Level Competition On Social Dialogue and Workplace Cooperation – 2017 Evaluation Criteria 1)     Social Dialogue Prac... Read more