ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்
There are no translations available.

District Labour Office Details

Office Contact Number | Assistant Commissioner Fax Email Address Location
Ampara 063 2 224 228 063 2 222 214 dolampara@sltnet.lk
Anuradhapura 025 2 234 091
025 2 234 091 dolapura@sltnet.lk
Awissawella 036 2 222 301 036 2 222 375 dolawella@sltnet.lk
Badulla 055 2 222 358 055 2 231 589 dolbadulla@sltnet.lk
Batticaloa 065 2 222 151 065 2 228 870 dolbatticaloa@sltnet.lk
Chilaw 032 2 222 801 032 2 222 391 dolchilaw@sltnet.lk
Colombo Central 011 2 369 018 011 2 581 311 dolcolomboc@sltnet.lk
Colombo East 011 2 582 460 - dolcolomboe@sltnet.lk
Colombo North 011 2 582 304 011 2 582 304 dolcolombon@sltnet.lk
Colombo South 011 2 369 082 011 2 369 082 dolcolombos@sltnet.lk
Colombo West 011 2 369 083 011 2 581 915 dolcolombow@sltnet.lk
Galle 091 2 245 774 091 2 234 073 dolgalle@sltnet.lk
Gampaha 033 2 221 062 033 2 223 539 dolgampaha@sltnet.lk
Hambanthota 047 2 256 105 047 2 256 105 dolhtota@sltnet.lk
Haputhale 057 2 268 004 057 2 268 004 dolhaputale@sltnet.lk
Hatton 051 2 222 585 051 2 224 665 dolhatton@sltnet.lk
Ja-Ela 011 2 236 302 011 2 236 302 doljaela@sltnet.lk
Jaffna 021 2 217 135 021 2 222 375 doljaffna@sltnet.lk
Kalutara 034 2 229 994 034 2 222 838 dolkaluthara@sltnet.lk
Kandy North 081 2 233 079 081 2 233 080 dolkandyn@sltnet.lk
Kandy South 081 2 222 143 081 2 222 143 dolkandys@sltnet.lk
Kegalla 035 2 230 707 035 2 230 707 dolkegalle@sltnet.lk
Kuliyapitiya 037 2 281 288 037 2 281 288 dolkuliyapiti@sltnet.lk
Kurunegala 037 2 223 590 037 2 223 590 dolkurunegala@sltnet.lk
Maharagama 011 2 837 743 011 2 837 743 dolestab@sltnet.lk
Maho 037 2 275 058 037 2 275 058 -
Matale 066 2 230 495 066 2 222 472 dolmatale@sltnet.lk
Matara 041 2 229 734 041 2 229 734 dolmatara@sltnet.lk
Matugama 034 2 249 504 034 2 247 201 dolmatugama@sltnet.lk
Monaragala 055 2 276 123 055 2 276 123 dolmonaragala@sltnet.lk
Negambo 031 2 222 888 031 2 235 879 dolnegambo@sltnet.lk
Nuwara Eliya 052 2 223 809 052 2 222 542 dolnuwaraliya@sltnet.lk
Puttalam 032 2 265 326 032 2 265 326 dolputtalam@sltnet.lk
Panadura 038 2 234 854 038 2 243 467 dolpanadura@sltnet.lk
Palmadulla 045 2 271 622 045 2 271 622 dolpelmadulla@sltnet.lk
Polonnaruwa 027 2 222 348 027 2 222 342 dolpolonnaru@sltnet.lk
Rathnapura 045 2 222 166 045 2 222 166 dolrathnapura@sltnet.lk
Trincomalee 026 2 222 316 026 2 222 316 doltrincomale@sltnet.lk
Vavuniya 024 2 226 712 024 2 222 316 dolvauniya@sltnet.lk
Wennappuwa 031 2 262 809 031 2 255 283 dolwennappuwa@sltnet.lk

Zonal Labour Office Details

Office Contact Number | Deputy Commissioner Email Address Location
Western-I Zonal Office 011 2 368 761 dolwpz1@sltnet.lk
Western-II Zonal Office 034 2 224 854 dolwpz2@sltnet.lk
Western-III Zonal Office 033 2 234 252 dolwpz3@sltnet.lk
Central Zonal Office 081 2 200 422 dolcp@sltnet.lk
Eastern Zonal Office 026 2 227 395 dolep@sltnet.lk
Northern Zonal Office 021 2 217 703 dolnp@sltnet.lk
North Central Zonal Office 025 2 050 290 dolncp@sltnet.lk
Sabaragamuwa Zonal Office 045 2 225 755 dolsabp@sltnet.lk
Southern Zonal Office 091 2 244 649 dolsp@sltnet.lk
Uva Zonal Office 055 2 231 510 doluvap@sltnet.lk
North Western Zonal Office 037 2 281 930 dolnwp@sltnet.lk

Sub Labour Office Details

Office Contact Number | Senior Labour Officer Email Address Location
Ambalangoda 091 2 258 666 dolambalagoda@sltnet.lk
Beliatta 047 2 243 373 dolbeliatta@sltnet.lk
Elpitiya 091 2 291 397 dolelpitiya@sltnet.lk
Embilipitiya 047 2 261 070 dolembilipiti@sltnet.lk
Gampola 081 2 352 474 dolgampola@sltnet.lk
Kalmunai 067 2 229 103 dolkalmune@sltnet.lk
Kanthale 026 2 234 516 dolkantale@sltnet.lk
Kilinochchi 021 2 285 020 -
Mannar 023 2 222 331 -
Mahiyanganaya 055 2 257 259 dolmahigana@sltnet.lk
Medawachchiya 025 2 245 601 dolmedawachi@sltnet.lk
Morawaka 041 2 282 202 dolmorawake@sltnet.lk
Mullaitivu 021 2 290 257 -
Nawalapitiya 054 2 222 287 dolnawalpiti@sltnet.lk
Naula 066 2 246 335 dolnaula@sltnet.lk
Warakapola 035 2 267 230 dolwarakapola@sltnet.lk
Yatiyanthota 036 2 270 611 -

Industrial Safety Division

Main Office

Designation
Telephone Mobile Email Address Location
Additional Commissioner General of Labour (Engineering)

Eng.L.G.Jansz

+94 11 2508726 +94 714461670 addcommgenen@labourdept.gov.lk
Commissioner of Labour (Industrial Safety) and Cheif Factory Inspecting Engineer

Eng.D.L.A.Peiris

+94 11 2508783 +94 714224910 commis@labourdept.gov.lk
Deputy Commissioner of Labour & Specialist Factory Inspecting Engineer (High Risk Machinery)

Eng. E.Abeysiriwardhana

+94 11 2508772 +94 718053058 sfie.hrm@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Chemical/Mechanical)

Eng. K.M.U.B. Kulasekara

+94 11 2507654 +94 718163732 sfie.cms@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Electrical)

Eng.M.H.I. Lakmali

+94 11 2508770 +94 779131937 sfie.es@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Civil)

Eng. R.J. Abesiriwardena

+94 11 2508227 +94 718081090 sfie.cs@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineers Office

Designation
Office Number Mobile Number Email Address Location
District Factory Inspecting Engineer (Colombo)

Eng.T.A.M. Ashkar

+94 112508775

+94 771026666 dfie.colombo@labourdept.gov.lk
District Factory Inspecting Engineer (Gampaha)

Eng.P.L. Bulathsinghala

+94 332232403

+94 773305371 dfie.gampaha@labourdept.gov.lk
District Factory Inspecting Engineer (Kalutara)

Eng.N.M.N.C. Marapona

+94 342229183

+94 718165343 dfie.kalutara@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Galle, Matara, Hambantota)

Eng.T.H.K. Liyanage

+94 912225778

+94 766070817 dfie.galle@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Rathnapura, Kegalle)

Eng.W.M.R.C.A.Wijekoon

+94 452232069

+94 713173980 dfie.ratnapura@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Kandy, Matale, Nuwaraeliya)

Eng.S.A. Jayasundara

+94 812225087

+94 713521221 dfie.kandy@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Kurunegala, Puttalam)

Eng. M.R. Wijethunga

+94 372220760

+94 718156165 dfie.kurunegala@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Anuradhapura, Polonnaruwa, Trincomalee, Batticoloa)

Eng. S.G. Dissanayake

+94 252226798

+94 714439648 dfie.apura@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Jaffna, Kilinochchi, Mulaitivu, Mannar,Vavunia)

Eng. P. Janatharsan

+94 212216302

+94 779973643 dfie.jaffna@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Badulla, Monaragala, Ampara)

Eng. H.M.A.C. Nawaratna

+94 552223554

+94 776761138 dfie.badulla@labourdept.gov.lk

Head Office Details

Name Designation Contact Details
Mr. RPA Wimalaweera Commissioner General of Labour Tel: (+94)11 2581998
Fax: (+94)11 2581145
Email: cgldol@sltnet.lk
Mr. HKKA Jayasundara Additional Commissioner General of Labour (Admin) Tel: (+94)11 2581970
Fax: (+94)11 2368798
Email: addcommgen@labourdept.gov.lk
Mr. Janaka Paranamana Additional Commissioner General of Labour (Departmental) Tel: (+94)11 2368889 | 237
Email: addcommgendp@labourdept.gov.lk
Eng. LG Jansz Additional Commissioner General of Labour (Engineering) Tel(L): (+94)11 2508726
Tel(M): (+94)71 4461670
Fax: (+94)11 2508726
Email: addcgleng@yahoo.com
Mr. MD Manoj Priyantha Commissioner of Labour (Labour Relations Division) Tel: (+94)11 2582608 | 327
Fax: (+94)11 2582608
Email: commir@labourdept.gov.lk
Mr. KLK Perera Commissioner of Labour (Emploees Provident Fund) Tel: (+94)11 2368917 | 451
Fax: (+94)11 2368914
Email: commepf@labourdept.gov.lk
Mr. DPKR Weerakoon Commissioner of Labour (Human Resource & Development) Tel: (+94)11 2368763 | 300
Fax: (+94)11 2586313
Email: commhrd@labourdept.gov.lk
Mrs. GWN Viraji Commissioner of Labour (Administration / Establishments) Tel: (+94)11 2368253 | 244
Fax: (+94)11 2368253
Email: commadmin@labourdept.gov.lk
Mr. WADK Milanga Commissioner of Labour (Enforcement Division) Tel: (+94)11 2586980 | 267
Email: commenf@labourdept.gov.lk
Mrs. JK Bogahawatta Commissioner of Labour (Planning Research Training & Publication Division) Tel: (+94)11 2504208 | 291
Fax: (+94)11 2504208
Email: commprt@labourdept.gov.lk
Mrs. HDRK Jayarathne Commissioner of Labour (Labour Standards Division) Tel: (+94)11 2368094 | 479
Fax: (+94)11 2368094
Email: commls@labourdept.gov.lk
Mrs. N Jegadeeshvaran Commissioner of Labour (Special Investigation Division) Tel: (+94)11 2369295 | 351
Fax: (+94)11 2582577
Email: commdp@labourdept.gov.lk
Mrs. MN Gunawardena Commissioner of Labour (Women's & Children's Affairs Division) Tel: (+94)11 2587315 | 354
Fax: (+94)11 2587315
Email: commwca@labourdept.gov.lk
Mr. DLA Peiris Commissioner of Labour (Industrial Safety Division) Tel: (+94)11 2508783
Email: commis@labourdept.gov.lk
Dr. W.M. Palipane Commissioner of Labour (Occupational HygieneDivision) Tel/Fax: (+94)11 2582731
Mr. T.P. Hettiarachchi Chief Accountant (Finance Division) Tel: (+94)11 2581393 | 229
Fax: (+94)11 2581393
Email: commfin@labourdept.gov.lk
Mr. IL Somasiri Chief Internal Auditor (Internal Audit) Tel: (+94)11 2501221 | 366
(Vacant) Deputy Director (Statistics Division) Tel: (+94)11 2505211 | 304
Fax: (+94)11 2369207
Email: depdirst@labourdept.gov.lk
திங்கட்கிழமை, 22 ஜூன் 2020 04:13 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்