ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்

Head Office Details

Name Designation Contact Details
Mr. RPA Wimalaweera Commissioner General of Labour Tel: (+94)11 2581998
Fax: (+94)11 2581145
Email: cgldol@sltnet.lk
Mr. HKKA Jayasundara Additional Commissioner General of Labour (Admin) Tel: (+94)11 2581970
Fax: (+94)11 2368798
Email: addcommgen@labourdept.gov.lk
Mr. Janaka Paranamana Additional Commissioner General of Labour (Departmental) Tel: (+94)11 2368889 | 237
Email: addcommgendp@labourdept.gov.lk
Eng. LG Jansz Additional Commissioner General of Labour (Engineering) Tel(L): (+94)11 2508726
Tel(M): (+94)71 4461670
Fax: (+94)11 2508726
Email: addcgleng@yahoo.com
Mr. MD Manoj Priyantha Commissioner of Labour (Labour Relations Division) Tel: (+94)11 2582608 | 327
Fax: (+94)11 2582608
Email: commir@labourdept.gov.lk
Mr. KLK Perera Commissioner of Labour (Emploees Provident Fund) Tel: (+94)11 2368917 | 451
Fax: (+94)11 2368914
Email: commepf@labourdept.gov.lk
Mr. DPKR Weerakoon Commissioner of Labour (Human Resource & Development) Tel: (+94)11 2368763 | 300
Fax: (+94)11 2586313
Email: commhrd@labourdept.gov.lk
Mrs. GWN Viraji Commissioner of Labour (Administration / Establishments) Tel: (+94)11 2368253 | 244
Fax: (+94)11 2368253
Email: commadmin@labourdept.gov.lk
Mr. WADK Milanga Commissioner of Labour (Enforcement Division) Tel: (+94)11 2586980 | 267
Email: commenf@labourdept.gov.lk
Mrs. JK Bogahawatta Commissioner of Labour (Planning Research Training & Publication Division) Tel: (+94)11 2504208 | 291
Fax: (+94)11 2504208
Email: commprt@labourdept.gov.lk
Mrs. HDRK Jayarathne Commissioner of Labour (Labour Standards Division) Tel: (+94)11 2368094 | 479
Fax: (+94)11 2368094
Email: commls@labourdept.gov.lk
Mrs. N Jegadeeshvaran Commissioner of Labour (Special Investigation Division) Tel: (+94)11 2369295 | 351
Fax: (+94)11 2582577
Email: commdp@labourdept.gov.lk
Mrs. MN Gunawardena Commissioner of Labour (Women's & Children's Affairs Division) Tel: (+94)11 2587315 | 354
Fax: (+94)11 2587315
Email: commwca@labourdept.gov.lk
Mr. DLA Peiris Commissioner of Labour (Industrial Safety Division) Tel: (+94)11 2508783
Email: commis@labourdept.gov.lk
Dr. W.M. Palipane Commissioner of Labour (Occupational HygieneDivision) Tel/Fax: (+94)11 2582731
Mr. T.P. Hettiarachchi Chief Accountant (Finance Division) Tel: (+94)11 2581393 | 229
Fax: (+94)11 2581393
Email: commfin@labourdept.gov.lk
Mr. IL Somasiri Chief Internal Auditor (Internal Audit) Tel: (+94)11 2501221 | 366
(Vacant) Deputy Director (Statistics Division) Tel: (+94)11 2505211 | 304
Fax: (+94)11 2369207
Email: depdirst@labourdept.gov.lk


திங்கட்கிழமை, 22 ஜூன் 2020 04:13 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்