ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்

Industrial Safety Division

Main Office

Designation
Telephone Mobile Email Address Location
Additional Commissioner General of Labour (Engineering)

Eng.L.G.Jansz

+94 11 2508726 +94 714461670 addcommgenen@labourdept.gov.lk
Commissioner of Labour (Industrial Safety) and Cheif Factory Inspecting Engineer

Eng.D.L.A.Peiris

+94 11 2508783 +94 714224910 commis@labourdept.gov.lk
Deputy Commissioner of Labour & Specialist Factory Inspecting Engineer (High Risk Machinery)

Eng. E.Abeysiriwardhana

+94 11 2508772 +94 718053058 sfie.hrm@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Chemical/Mechanical)

Eng. K.M.U.B. Kulasekara

+94 11 2507654 +94 718163732 sfie.cms@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Electrical)

Eng.M.H.I. Lakmali

+94 11 2508770 +94 779131937 sfie.es@labourdept.gov.lk
Specialist Factory Inspecting Engineer (Civil)

Eng. R.J. Abesiriwardena

+94 11 2508227 +94 718081090 sfie.cs@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineers Office

Designation
Office Number Mobile Number Email Address Location
District Factory Inspecting Engineer (Colombo)

Eng.T.A.M. Ashkar

+94 112508775

+94 771026666 dfie.colombo@labourdept.gov.lk
District Factory Inspecting Engineer (Gampaha)

Eng.P.L. Bulathsinghala

+94 332232403

+94 773305371 dfie.gampaha@labourdept.gov.lk
District Factory Inspecting Engineer (Kalutara)

Eng.N.M.N.C. Marapona

+94 342229183

+94 718165343 dfie.kalutara@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Galle, Matara, Hambantota)

Eng.T.H.K. Liyanage

+94 912225778

+94 766070817 dfie.galle@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Rathnapura, Kegalle)

Eng.W.M.R.C.A.Wijekoon

+94 452232069

+94 713173980 dfie.ratnapura@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Kandy, Matale, Nuwaraeliya)

Eng.S.A. Jayasundara

+94 812225087

+94 713521221 dfie.kandy@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Kurunegala, Puttalam)

Eng. M.R. Wijethunga

+94 372220760

+94 718156165 dfie.kurunegala@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Anuradhapura, Polonnaruwa, Trincomalee, Batticoloa)

Eng. S.G. Dissanayake

+94 252226798

+94 714439648 dfie.apura@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Jaffna, Kilinochchi, Mulaitivu, Mannar,Vavunia)

Eng. P. Janatharsan

+94 212216302

+94 779973643 dfie.jaffna@labourdept.gov.lk

District Factory Inspecting Engineer (Badulla, Monaragala, Ampara)

Eng. H.M.A.C. Nawaratna

+94 552223554

+94 776761138 dfie.badulla@labourdept.gov.lk


திங்கட்கிழமை, 22 ஜூன் 2020 04:13 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்