ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்

Sub Labour Office Details

Office Contact Number | Senior Labour Officer Email Address Location
Ambalangoda 091 2 258 666 dolambalagoda@sltnet.lk
Beliatta 047 2 243 373 dolbeliatta@sltnet.lk
Elpitiya 091 2 291 397 dolelpitiya@sltnet.lk
Embilipitiya 047 2 261 070 dolembilipiti@sltnet.lk
Gampola 081 2 352 474 dolgampola@sltnet.lk
Kalmunai 067 2 229 103 dolkalmune@sltnet.lk
Kanthale 026 2 234 516 dolkantale@sltnet.lk
Kilinochchi 021 2 285 020 -
Mannar 023 2 222 331 -
Mahiyanganaya 055 2 257 259 dolmahigana@sltnet.lk
Medawachchiya 025 2 245 601 dolmedawachi@sltnet.lk
Morawaka 041 2 282 202 dolmorawake@sltnet.lk
Mullaitivu 021 2 290 257 -
Nawalapitiya 054 2 222 287 dolnawalpiti@sltnet.lk
Naula 066 2 246 335 dolnaula@sltnet.lk
Warakapola 035 2 267 230 dolwarakapola@sltnet.lk
Yatiyanthota 036 2 270 611 -


புதன்கிழமை, 18 மார்ச் 2020 07:09 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது