ஆவணச் சுட்டி
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
அனைத்து பக்கங்களும்

Zonal Labour Office Details

Office Contact Number | Deputy Commissioner Email Address Location
Western-I Zonal Office 011 2 368 761 dolwpz1@sltnet.lk
Western-II Zonal Office 034 2 224 854 dolwpz2@sltnet.lk
Western-III Zonal Office 033 2 234 252 dolwpz3@sltnet.lk
Central Zonal Office 081 2 200 422 dolcp@sltnet.lk
Eastern Zonal Office 026 2 227 395 dolep@sltnet.lk
Northern Zonal Office 021 2 217 703 dolnp@sltnet.lk
North Central Zonal Office 025 2 050 290 dolncp@sltnet.lk
Sabaragamuwa Zonal Office 045 2 225 755 dolsabp@sltnet.lk
Southern Zonal Office 091 2 244 649 dolsp@sltnet.lk
Uva Zonal Office 055 2 231 510 doluvap@sltnet.lk
North Western Zonal Office 037 2 281 930 dolnwp@sltnet.lk


திங்கட்கிழமை, 22 ஜூன் 2020 04:13 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது
 
aaaa   Labour Department     Labour Department     Labour Department   aaa

முக்கிய தளங்கள்

உதவி தொகை

கொள்முதல் அறிவிப்புகள்


தொழிலாளர் சட்டங்கள்


EPF சலுகைகளை கோர தேதி மற்றும் நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்


அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை


கணக்கெடுப்பு அறிக்கை - மே 2020


இரவுநேர வேலைக்கான அனுமதி


திணைக்களம் சுற்றறிக்கைகள்


 பதிவு நடைமுறைகள்


இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


உங்கள் தொழிற் அலுவலகத்தை கண்டறியவும்