මුල් පිටුව අප අමතන්න විමසීම් තොරතුරු
Contact Details
ලිපි සුචිය
Contact Details
Zonal Labour Offices
District Labour Offices
Sub Labour Offices
District Factory Engineering Offices
සියළුම පිටු
There are no translations available.

Head Office Details

General Numbers: (+94)11 2581142 / (+94)11 2581143 / (+94)11 2581146 / (+94)11 2369373

Name Designation Contact Details
Mrs. MDC Amarathunga Commissioner General of Labour Tel: (+94)11 2581998
Fax: (+94)11 2581145
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. CN Withanachchi Additional Commissioner General of Labour Tel: (+94)11 2581970
Fax: (+94)11 2368798
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. PS Pathirathna Additional Commissioner General of Labour (Enforcement) Tel: (+94)11 2581142/43 | Ext: 272
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. GDW Jayawardena Commissioner of Labour (Administration / Establishments) Tel: (+94)11 2368253 | 244
Fax: (+94)11 2368253
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Ms. DKDG Lakmali Chief Accountant (Finance Division) Tel: (+94)11 2581393 | 229
Fax: (+94)11 2581393
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. Janaka Paranamana Commissioner of Labour (Labour Standards Division) Tel: (+94)11 2368094 | 479
Fax: (+94)11 2368094
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. DM Karunarathne Commissioner of Labour (Enforcement Division) Tel: (+94)11 2586980 | 267
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. DPKR Weerakoon Commissioner of Labour (Planning Research Training & Publication Division) Tel: (+94)11 2504208 | 291
Fax: (+94)11 2504208
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. PWMG Wickramasinghe Commissioner of Labour (Special Investigation Division) Tel: (+94)11 2369295 | 351
Fax: (+94)11 2582577
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. P Mahadewa Commissioner of Labour (Women's & Children's Affairs Division) Tel: (+94)11 2587315 | 354
Fax: (+94)11 2587315
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. MD Manoj Priyantha Commissioner of Labour (Labour Relations Division) Tel: (+94)11 2582608 | 327
Fax: (+94)11 2582608
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Mr. DPKR Weerakoon Commissioner of Labour (Emploees Provident Fund) Tel: (+94)11 2368917 | 451
Fax: (+94)11 2368914
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
Vacant Chief Internal Auditor (Internal Audit) Tel: (+94)11 2501221 | 366
Mr. KWS Saddhanandha Deputy Director (Statistics Division) Tel: (+94)11 2505211 | 304
Fax: (+94)11 2369207
Email: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 12 වෙනි බදාදා, 04:52
 
Labour Department Labour Department Labour Department

 

සිදුවීම් දින දර්ශනය

නවතම පුවත්

  • 1
  • 2
  • 3
New Publications New Publications There are no translations available.   Following publications of the Labour Department are now available at the Library(Ground Floor) in Department of Labour, Colombo 05. Read more
International Women’s  Day 2017 International Women’s Day 2017 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය 2017 2017 මාර්තු 08 වන දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය මගින් වාර්ෂිකව සමරනු ලබන අතර “තුන්කල් දකින්නී සවියෙන් ... Read more
Right to Information Act, No. 12 of 2016 2016අංක 12දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්... Read more