මුල් පිටුව අප අමතන්න විමසීම් තොරතුරු
ලිපි සුචිය
Contact Details
Zonal Labour Offices
Sub Labour Offices
Industrial Safety Division & District Factory Inspecting Engineers Office
Head Office
සියළුම පිටු
There are no translations available.

District Labour Office Details

Office Contact Number | Assistant Commissioner Fax Email Address Location
Ampara 063 2 224 228 063 2 222 214 dolampara@sltnet.lk
Anuradhapura 025 2 234 091
025 2 234 091 dolapura@sltnet.lk
Awissawella 036 2 222 301 036 2 222 375 dolawella@sltnet.lk
Badulla 055 2 222 358 055 2 231 589 dolbadulla@sltnet.lk
Batticaloa 065 2 222 151 065 2 228 870 dolbatticaloa@sltnet.lk
Chilaw 032 2 222 801 032 2 222 391 dolchilaw@sltnet.lk
Colombo Central 011 2 369 018 011 2 581 311 dolcolomboc@sltnet.lk
Colombo East 011 2 582 460 - dolcolomboe@sltnet.lk
Colombo North 011 2 582 304 011 2 582 304 dolcolombon@sltnet.lk
Colombo South 011 2 369 082 011 2 369 082 dolcolombos@sltnet.lk
Colombo West 011 2 369 083 011 2 581 915 dolcolombow@sltnet.lk
Galle 091 2 245 774 091 2 234 073 dolgalle@sltnet.lk
Gampaha 033 2 221 062 033 2 223 539 dolgampaha@sltnet.lk
Hambanthota 047 2 256 105 047 2 256 105 dolhtota@sltnet.lk
Haputhale 057 2 268 004 057 2 268 004 dolhaputale@sltnet.lk
Hatton 051 2 222 585 051 2 224 665 dolhatton@sltnet.lk
Ja-Ela 011 2 236 302 011 2 236 302 doljaela@sltnet.lk
Jaffna 021 2 217 135 021 2 222 375 doljaffna@sltnet.lk
Kalutara 034 2 229 994 034 2 222 838 dolkaluthara@sltnet.lk
Kandy North 081 2 233 079 081 2 233 080 dolkandyn@sltnet.lk
Kandy South 081 2 222 143 081 2 222 143 dolkandys@sltnet.lk
Kegalla 035 2 230 707 035 2 230 707 dolkegalle@sltnet.lk
Kuliyapitiya 037 2 281 288 037 2 281 288 dolkuliyapiti@sltnet.lk
Kurunegala 037 2 223 590 037 2 223 590 dolkurunegala@sltnet.lk
Maharagama 011 2 837 743 011 2 837 743 dolestab@sltnet.lk
Maho 037 2 275 058 037 2 275 058 -
Matale 066 2 230 495 066 2 222 472 dolmatale@sltnet.lk
Matara 041 2 229 734 041 2 229 734 dolmatara@sltnet.lk
Matugama 034 2 249 504 034 2 247 201 dolmatugama@sltnet.lk
Monaragala 055 2 276 123 055 2 276 123 dolmonaragala@sltnet.lk
Negambo 031 2 222 888 031 2 235 879 dolnegambo@sltnet.lk
Nuwara Eliya 052 2 223 809 052 2 222 542 dolnuwaraliya@sltnet.lk
Puttalam 032 2 265 326 032 2 265 326 dolputtalam@sltnet.lk
Panadura 038 2 234 854 038 2 243 467 dolpanadura@sltnet.lk
Palmadulla 045 2 271 622 045 2 271 622 dolpelmadulla@sltnet.lk
Polonnaruwa 027 2 222 348 027 2 222 342 dolpolonnaru@sltnet.lk
Rathnapura 045 2 222 166 045 2 222 166 dolrathnapura@sltnet.lk
Trincomalee 026 2 222 316 026 2 222 316 doltrincomale@sltnet.lk
Vavuniya 024 2 226 712 024 2 222 316 dolvauniya@sltnet.lk
Wennappuwa 031 2 262 809 031 2 255 283 dolwennappuwa@sltnet.lk


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 මාර්තු 18 වෙනි බදාදා, 07:09