පඩි පාලක සභා අවම වැටුප් වැඩිවීම

2013 වර්ෂයෙදී පඩිපාලක සභා 38ක අවම වැටුප් වැඩි කීරීම සිදු කර ඇත. අදාල පඩිපාලක  සභා හා ගැසට් නිවේදන අංක මත දක්වා ඇත. මෙම තොරතුරු රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකිය. වෙබ් ලිපිනය www.documents.gov.lk

පඩි පාලක සභා තීරණ

1.      සිල්ලර හා තොග වෙළද කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

2.      මුද්‍රණ  කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

3.      බීඩී සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

4.      ගඩොල් සහ උළු නිපදවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

5.      සිනමා කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

6.      රබර් පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

7.      විස්කෝතු හා රසකැවිලි සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

8.      ඇදුම් සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

9.      ගඩොල් සහ උළු නිපදවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

10.  තේ පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

11.  පොල් නිපදවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

12.  ආරක්ෂක සේවා කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.01.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත.

-          අංක 1789/19 හා 2012.12.18 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.

13.  හෝටල් හා භෝජන සැපයීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.04.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත.

-          අංක 1789/19 හා 2012.12.18 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

 

14.  මිනිරන් කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

15.  පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

16.  බතික් කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

17.  රබර් , ප්ලාස්ටික් හා පෙට්‍රෙලියම් රෙසින ආශිත භාණ්ඩ නිපදවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.01.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත.

-          අංක 1791/33 හා 2013.01.03 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

18.  ඉස්සන් බෝ කිරීමේ හා පිටරට යැවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.01.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත.

-          අංක 1791/28 හා 2013.01.28 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

19.  දුම්කොළ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

20.  පෙර පාසැල් කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

21.  වීදුරු භාණ්ඩ නිපදවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

22.  ගිණි පෙට්ටි සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

23.  ගල් කොරි හා කළුගල් කැඩීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

24.  සුරුට්ටු කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

25.  මොටර් රථ ගමනාගමන කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

26.  සම් පදම් කිරීම පාවහන් හා සම් භාණ්ඩ සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

27.  හොසියර් ( මේස් භාණ්ඩ ) සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

28.  පුවත්පත් කලාවේදී කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

29.  සාත්තු නිවාස කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

30.  රෙදි පිළි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.03.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-          අංක 1803/22 හා 2013.03.07 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

31.  මත්පැන් හා විනාකිරි කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

32.  බේකරි කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

33.  ගුදරි කොහු හා ඇට කෙඳි කොහු පිටරට යෑවීමේ කර්මාන්තය

-          2013.04.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-          අංක 1803/22 හා 2013.03.27 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

34.පවිත්‍රතා සේවා කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-           2013.04.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-          අංක 1812/22 හා 2013.05.31 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

35.අයිස් , සිසිල් බීම , පළතුරු යුෂ හා ජෑම් සෑදීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-          2013.09.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-          අංක 1823/68 හා 2013.08.16 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

36.ඉංජිනේරු කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

     -    2013.11.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

     -   අංක 1834/30 හා 2013.10.11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

37.වී කෙටීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-   2013.11.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-   අංක 1833/05 හා 2013.10.21 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

38.පොල් වැවීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව

-   2013.12.01 වන දින සිට අවම වැටුප් වැඩි කර ඇත

-   අංක 1838/30 හා 2013.11.27 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධ කර ඇත

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2014 අප්‍රේල් 03 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:03