நாளாந்த சம்பளப்படி

 

உற்பத்தித்துறை நாளாந்த சம்பளப்படி
தேயிலைப் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை ரூ. 545.00
இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை ரூ. 545.00
தெங்குப் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை ரூ. 485.00
கொக்கோ, கறுவா, மிளகு பயிர்ச்செய்கை மற்றும் உற்பத்தித்துறை ரூ. 677.71

 

வெள்ளிக்கிழமை, 07 ஏப்ரல் 2017 05:07 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது