දෛනික වැටුප්

 

කර්මාන්තය    දෛනික වැටුප (Rs.)
 තේ වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය 545.00
 රබර් වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය 545.00
 පොල් වැවීමේ කර්මාන්තය   485.00
 කොකෝවා, කරදමුංගු හා ගම්මිරිස් වැවීමේ සහ නිපදවීමේ කර්මාන්තය       677.71

පඩි පාලක සභා තීරණ

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 අප්‍රේල් 07 වෙනි සිකුරාදා, 05:07