ජනාධිපතිවරණය - 2019 නොවැම්බර් 16

මහජන මුදල් විශාල වශයෙන් වැය කරමින් දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීම හා එමගින් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියකට ඇති කරනු ලබන බලපෑම්

දේශපාලනමය ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා රජයේ සේවකයන්, රජයේ වාහන හා වෙනත් උපකරණ යොදා ගැනීම

තවද,

ඡන්දය විමසීම් කාලය තුල නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිත විධිවිධාන

රජයට හා රාජ්‍ය සංස්ථා වලට /ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වලට අයත් දේපළ මැතිවරණ කාල සීමාව තුලදී අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සහ නිලධාරීන්, සේවකයන් බදවා ගැනීම/ උසස් කිරීම/ මාරු කිරීම සීමා කිරීම


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ඔක්තෝබර් 25 වෙනි සිකුරාදා, 10:29