සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගිතාවය පිලිබඳ දීප ව්‍යාප්ත තරඟාවලිය - 2019

alt

alt

නිර්මාණ තරඟාවලි අයදුම්පත්‍රය

ආයතන තරඟාවලි අයදුම්පත්‍රයසමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගිතාවය පිළිබඳ දීප ව්‍යාප්ත නිර්මාණ හා ආයතන අතර තරඟාවලිය

1) තරඟයේ අරමුණු

සමාජ කතිකාව හා වැඩපොළ සහයෝගීතාවයේ පණිවිඩය ව්‍යාප්ත කිරීම.

2) පැවැත්වෙන තරඟ ඉසව්

2.1 නිර්මාණ තරඟාවලිය

පහත සඳහන් ඉසව් 05 යටතේ සංවිධානය වේ.

 • පද්‍ය නිර්මාණ තරඟය (සිංහල/ දෙමළ)
 • ගද්‍ය රචනා තරඟය (සිංහල/ දෙමළ)
 • චිත්‍ර තරඟය
 • පෝස්ටර් නිර්මාණ තරඟය
 • කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන් (Video Clips) තරඟය

2.2 ආයතන තරඟාවලිය

පහත සඳහන් ඉසව් 04 යටතේ සංවිධානය වේ.

ඇඟලුම් අංශය:

 • සුළු පරිමාණ - සේවක සංඛ්‍යාව 15 - 300 දක්වා
 • මධ්‍ය පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 301 - 1000 දක්වා
 • මහා පරිමාණ - සේවක සංඛ්‍යාව 1000 වැඩි

නිෂ්පාදන අංශය:

 • සුළු පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 15 - 100 දක්වා
 • මධ්‍ය පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 101 - 400 දක්වා
 • මහා පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 400 වැඩි

සේවා අංශය:

 • සුළු පරිමාණ - සේවක සංඛ්‍යාව 15 - 50 දක්වා
 • මධ්‍ය පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 51 - 300 දක්වා
 • මහා පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 300 වැඩි

වතු අංශය:

 • සුළු පරිමාණ - සේවක සංඛ්‍යාව 15 - 250 දක්වා
 • මධ්‍ය පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 251 - 500 දක්වා
 • මහා පරිමාණ- සේවක සංඛ්‍යාව 500 වැඩි

3) තරඟකරුවන්

3.1 පුද්ගලික හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන වල සේව්‍ය- සේවක දෙපාර්ශවයට නිර්මාණ තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී විය හැකිය.

3.2 පුද්ගලික හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන වලට ආයතන තරඟාවලිය සඳහා සහභාගීවියහැකිය.


4) නිර්මාණ තරඟාවලියේ තරඟ ඉසව්, මාතෘකා හා තරඟාවලියට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම

සෑම තරඟ ඉසව්වක් සඳහාම පහත මාතෘකාවලින් එකක් යටතේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

1)කතිකාව තුළින් ආයතන සහයෝගීතාවය ගොඩනගමු.

2)සහයෝගීතාවය කාර්මික සාමයේ මාවතයි.

3)කාර්මික සාමය තුළින් ආර්ථික සමෘද්ධිය කරා.

4)ආයතනික සහයෝගීතාවය හා ඵලදායීතාවය.

5)ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදනයක් සඳහා කතිකාව.

6)කතිකා තුළින් ආයතන ගැටලු අවම කරමු.

7)යහපත් වැඩ පරිසරය නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවයි.

 • පද්‍ය නිර්මාණ තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ කවි 05කින් සමන්විත සිව්පද විරිතෙන් රචනා වූ කාව්‍ය නිර්මාණ (සඳැස්) මේ සඳහා අදාළ වේ. සියළු නිර්මාණ A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසිවල එක් පැත්තක් පමණක් භාවිතා කොට පැහැදිලි අත් අකුරින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 • ගද්‍ය රචනා තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ වචන 750 – 1000ක් අතර ප්‍රමාණයේ නිර්මාණ A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසිවල එක් පැත්තක් පමණක් භාවිතා කොට පැහැදිලි අත් අකුරින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 • චිත්‍ර හා පෝස්ටර් නිර්මාණ තරඟය
 • තෝරාගත් මාතෘකා ඔස්සේ බ්‍රිස්ල් බෝඩ් එකක් භාවිතා කොට නිර්මාණය කරන්න.
 • එහි වටේ අඟල් 01ක් ඉතිරි වන පරිදි සකස් කළ යුතුය.
 • නිර්මාණය සඳහා පැස්ටල්, දියසායම් හෝ තෝරාගත් ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිතා කළ හැකිය.

 • කෙටි වීඩියෝ වැඩසටහන් තරඟය

ඉහත මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකාවක් ඔස්සේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සෑම නිර්මාණයක්ම විනාඩි 5 - 10 අතර කාලයකට සීමා විය යුතුය.

MPEG, (MP4) format භාවිතා කර සංයුක්ත තැටි (CD) මඟින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.


5)

5.1 නිර්මාණ තරඟාවලියට සහභාගී වීම

 • මේ සමඟ ඇති ආදර්ශ අයදුම්පතට අනුව තමන් විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් භාවිතා කළ යුතුය.
 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ආයතන ප්‍රධානියා ලවා නිල මුද්‍රාව සහිතව සහතික කරවාගෙන නිර්මාණය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • සියළු නිර්මාණ මෙම වසරේ අගෝස්තු 31 දිනට පෙර තැපැල් මඟින් හෝ පැමිණ සමාජ කතිකා ඒකකය වෙත භාර දිය හැකිය.
 • එක්අයෙකුට තරඟ ඉසව් කීපයකට සහභාගී විය හැකි අතර, එක් තරඟ ඉසව්වක් සඳහා එක් නිර්මාණයක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සෑම නිර්මාණයක් සමඟම මේ සමඟ ඇති ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • තරඟ කොන්දේසි කඩ කරන හෝ නියමිත දිනයට පසුව ලැබෙන නිර්මාණ තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

5.2 ආයතන තරඟාවලියට සහභාගී වීම

 • මේ සමඟ ඇති ආදර්ශ අයදුම්පතට අනුව තමන් විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් භාවිතා කළ යුතුය.
 • සියළු අයදුම්පත් මෙම වසරේ අගෝස්තු 31 දිනට පෙර තැපැල් මඟින් හෝ පැමිණ සමාජ කතිකා ඒකකය වෙත භාර දිය හැකිය.

සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්

සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගීතා ඒකකය

6 වන මහල

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

නාරාහේන්පිට

කොළඹ 05


6) තරඟයේ ජයග්‍රහණ, ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය

6.1 නිර්මාණ තරඟාවලිය

සෑම ඉසව්වක් සඳහාම ඉදිරිපත් වන නිර්මාණ සමාජ කතිකා හා වැඩපොළ සහයෝගිතා ඒකකය මඟින් තෝරාගත් විද්වත්, ස්වාධීන, අපක්ෂපාතී විනිසුරු මඬුල්ලක් වෙත යොමු කොට ජයග්‍රහකයන් තෝරා ගනු ලැබේ.චිත්‍ර තරඟය හා අනෙකුත් සියළු තරඟ සඳහා සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය දෙකෙන් වෙන් වෙන්ව ජයග්‍රහකයන් පස් දෙනා බැගින් තෝරා ගැනේ.

පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන සඳහා ජය සංකේත හා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙන අතර සිව්වන හා පස්වන ස්ථාන සඳහා කුසලතා සහතික හිමි වේ.

6.2 ආයතන තරඟාවලිය

මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව තෝරාගනු ලබන ආයතන වෙත තරඟ විනිශ්චය සඳහා විනිශ්චය මණ්ඩලයක් සම්බන්ධ වන අතර අවසාන තීරණය විනිශ්චය මණ්ඩලය සතු වේ.

පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන සඳහා ජය සංකේත හා සහතික පත් ප්‍රදානය කෙරෙන අතර සිව්වන හා පස්වන ස්ථාන සඳහා කුසලතා සහතික හිමි වේ.

ජය සංකේත හා සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උළෙල මෙම වසරේ නොවැම්බර්මස කොළඹ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජූලි 11 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:23