කාන්තාවන්, ළමුන් හා තරුණ අය සේවයෙහි යෙදවීම පිළිබද කම්කරු නීති සම්බන්ධයෙන් කම්කරු නිලධරයන් දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන

අප්‍රේල් 23,30 සහ මැයි 03 යන දිනයන්හිදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ඉහත පුහුණු වැඩසටහන මැයි 21,23 හා 28 යන දිනයන්හිදී පැවැත්වෙන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි.

මැයි 21 වැඩසටහන සඳහා තෝරාගන්නා ලද නිලධරයින්ගේ නාම ලේඛණය

මැයි 23 වැඩසටහන සඳහා තෝරාගන්නා ලද නිලධරයින්ගේ නාම ලේඛණය

මැයි 28 වැඩසටහන සඳහා තෝරාගන්නා ලද නිලධරයින්ගේ නාම ලේඛණය

වැඩසටහන් කාලසටහන

පැවැත්වෙන ස්ථානය - 10 වන මහල ශ්‍රවණාගාරය, ප්‍රධාන කාර්යාලය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 මැයි 16 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:44