අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම (කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියට සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය 2017 (2019))

කම්කරු නිලධාරී I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය හැර අනෙකුත් සියළු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති II ශ්‍රේණියේ කම්කරු නිලධාරීන්‍ හට රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛ 01/2014 (V) අනුව අනෙකුත් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය අත්කර ගැනීම සඳහා 2019.06.30 දක්වා සහන කාලයක් හිමි බැවින්

එම සහන කාලය තුළ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය අත් කර ගත හොත් 2013.03.07 දිනෙන් අනුමත සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අනුව අනෙකුත් සියළුම සුදුසුකම් සපුරන දින සිට Iශ්‍රේණියට උසස් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

ඒ අනුව 2019.06.30 දින (සහන කාලය අවසන් වන දිනය) හෝ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන දිනයයන දින දෙකෙන් කලින් එළඹෙන දිනයට පෙර රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා ගැනීමට යටත්ව සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගයට අදාල අයදුම්පත් නිර්දේශ කර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. යම් නිලධාරියකු විසින් ඉහත පරිදි සුදුසුකම් සපුරාලීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන අභියාචනා භාර නොගන්නා බව දන්වන අතර කම්කරු නිලධාරී I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමට අවශ්‍ය රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය හැර අනෙකුත් සියළු සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති II ශ්‍රේණියේ කම්කරු නිලධාරීන්‍ හට ඇමුණුම 01 හි සඳහන් එකඟතාවය සඳහන් කරමින් සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය සඳහා DL/E/1/5(4)2016 අංක සහ 2019.02.01 දිනැති ලිපිය හා වෙබ් අඩවියේ පල කරන ලද විභාග නිවේදනය අනුව අයඳුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා ගැනීමට යටත්ව සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් කල අයදුම්පත නිර්දේශයට කැමැත්ත ලබා දීම

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 මාර්තු 21 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:13