කාර්යාලයීය ලිපිනයන් වෙනස් වීම

අප දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් මහියංගනය උප කම්කරු කාර්යාලය නව ගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කිරීම හේතුවෙන් එම කාර්යාලයේ තැපැල් ලිපිනය පහත පරිදි වෙනස් වී ඇත.

මහියංගනය උප කම්කරු කාර්යාලය
මුණි මාවත
මියුගුණගම
මහියංගනය

සටහන: කාර්යාලයෙහි දුරකථන හා ෆැක්ස් අංකයන්හි කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවූ බව සලකන්න.
Last Updated on Friday, 15 March 2019 08:00