ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය - 2019

altකාන්තාවන්ට බලපාන කම්කරු නීති සහ සේවා ස්ථාන වල හිංසනය පිළිබඳව, පෞද්ගලික ආයතන වල මානව සම්පත් නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන.

දිනය:- 2019.03.08

ස්ථානය:- කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 හි 10 වන මහලේ ශ්‍රවනාගාරය.

වේලාව:- පෙ. ව. 9.00 - ප. ව. 2.00

සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරය:- මෙහි සඳහන් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර 2019.02.20 දින හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ,

කම්කරු කොමසාරිස්,

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ 05.


ලිපිනයට තැපැල් මගින් හෝ,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it වෙත email මගින් එවීමෙන් ඉල්ලුම් කළ හැක.


අයදුම්පත් ලැබෙන ප්‍රමුඛතාවය අනුව ආයතන 150 කින් නිළධාරීන් තෝරා ගනු ලැබේ. එක් ආයතනයකින් එක් අයෙකුට පමණක් අවස්ථාව දෙනු ලැබේ.


භාෂා මාධ්‍ය:- සිංහල

දිවා ආහාරය සපයනු ලැබේ.


අයදුම්පත

Last Updated on Thursday, 07 February 2019 07:52