කම්කරු නිලධාරීන් II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ

කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් 2019 පෙබරවාරි මාසයේ  දී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය


කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණය සඳහා 2013.09.26 දිනෙන් අනුමත බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය අනුව  කම්කරු නිලධාරී තනතුරේ  Iවන ශ්‍රේණියට උසස්  වී වසර 5 ක් ගතවීමට පෙර සමත් විය යුතු II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා 2018.12.04 දිනැති PSC/APP/4/65/2018(I) අංක දරන රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලිපිය අනුව, කම්කරු නිලධාරී  I වන සහ  II වන ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන්ට ඉදිරිපත් වීමට හැකියාව පවතින බව දන්වා ඇත.

02.ඒ අනුව කම්කරු නිලධාරීන් සඳහා II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2019 පෙබරවාරි මාසයේ දී ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

03.මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනය හා ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණා එවමි.

04.මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් ගෙන් හැර අනෙකුත් සියළුම අපේක්ෂකයින්ගෙන් පහත සදහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

·එක් විෂයයක් සඳහා රු:300/=

05.විභාග ගාස්තු ගෙවීම

විභාග ගාස්තු, අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995 ගිණුමට බැර කළ යුතුය.  මුදල් ගෙවා  ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම්පත්‍රයේ අදාළ ස්ථානයේ නොගැලවෙන සේ ඇලවිය යුතුය.

06. ඔබ අංශයේ/කලාපයේ සියලුම කම්කරු නිලධාරීන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස දන්වමි. ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් හි අංක 08 යටතේ ඉල්ලුම්කරු ගේ ආසන්නතම අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2019.01.25  දින හෝ ඊට පෙර මා වෙත ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.


  1. විභාග පරිපාටිය
    1.     II වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය ( Iශ්‍රේණියේ සහ II  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා)                                                

     1.1.1.  විභාගය පිළිබඳ විස්තරය :

ප්‍රශ්න පත්‍රය

කාලය

උපරිම ලකුණු

සමත් ලකුණු

කම්කරු නීති

පැය 03

100

40

1.1.2.  විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්දේශය :

විෂයය

විෂය නිර්දේශය

කාලය

කම්කරු නීති

අධිකරණමය ක්‍රියාවලිය සහ කම්කරු නීති යටතේ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම පරීක්ෂා කිරීම

පැය 03

02.       අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම :

මෙම පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂයින් මෙම නිවේදනය අවසානයේ ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රයට අනුකුලව A4 කඩදාසියක දෙපැත්තම පාවිච්චි කරමින් අංක 01 සිට 05 දක්වා ඡේද එක් පිටුවකටත්, ඉතිරි කොටස අනෙක් පිටුවටත් වන සේ සකසා ගත් අයදුම්පත් අධීක්ෂණ නිලධාරියාගේ නිර්දේශය සහිතව 2019.01.25 දින හෝ ඊට ප්‍රථම කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්වෙත ලැබෙන සේ එවිය යුතුය.  අයදුම්පත් බහාලන කවරයේ වම්පස උඩ කෙළවරේ කම්කරු නිලධාරී තනතුර සහා IIවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.  එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

 

03.       විභාග ගාස්තු :   

මෙම පරීක්ෂණයට පළමුවරට ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගෙන් හැර අනෙකුත් සියලුම අපේක්ෂකයින් ගෙන් පහත සඳහන් පරිදි විභාග ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

  • එක් විෂයයක් සඳහා රුපියල්  300/=

 

04.       විභාග ගාස්තු ගෙවීම :

විභාග ගාස්තු අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනයට පෙර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය නමින් ලංකා බැංකුවේ, පැලවත්ත ශාඛාවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අංක 0071451995   දරණ ගිණුමට බැර කළ යුතුය. මුදල් ගෙවා ලබාගත් ලදුපත ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාළ කොටසේ ඇලවිය යුතුය.  (මෙම ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් අපේක්ෂකයා ළඟතබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.)

 

05.       විභාගයට පෙනී සිටීමට සුදුසුකම් :

මෙම නිවේදනය සැලකිල්ලෙන් කියවා ඉල්ලා ඇති සියලුම තොරතුරු සම්පූර්ණ කර, අයදුම්පත් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම නිවේදනයේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල නොවන අයදුම්පත් වෙතොත් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවනු ඇත.                                                      

06.       විභාගයට ඇතුළත් කර ගැනීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම :

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති සුදුසුකම් සපුරා තිබෙන සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ පත්‍ර හා කාලසටහන් ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබේ. 

 

07.       විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණීම වෙනුවෙන් ගමන් වියදම්, සංයුක්ත දීමනා හෝ උපවේශන දීමනා කිසිවක් ගෙවනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019 ජනවාරි 10 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:44