කාර්යාලයීය ලිපිනයන් වෙනස් වීම

අප දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පොලොන්නරුව, පුත්තලම හා මහරගම යන දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල නව ගොඩනැගිලි වල ස්ථාපිත කිරීම හේතුවෙන් එම කාර්යාලවල තැපැල් ලිපින පහත පරිදි වෙනස් වී ඇත.

# කාර්යාලය නව තැපැල් ලිපිනය
01 පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල කඳුරුවෙල,පොලොන්නරුව.
02 පුත්තලම දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල සේවා මාවත, පුත්තලම.
03 මහරගම දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාල නො:134/1/1, සමීර සාරංග ගොඩනැගිල්ල, හයිලෙවල් පාර, මහරගම.

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ඔක්තෝබර් 17 වෙනි බදාදා, 02:50