කම්කරු ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ජාතික සම්මන්ත්‍රණය - 2018

සමුළුව 2018 නොවැම්බර් මස 29 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

ආකෘතිය 01

alt

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 අගෝස්තු 13 වෙනි සදුදා, 07:01