කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සහ රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසන් දිනය 2018.07.09 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමයි

තනතුරු ඇබෑර්තු

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

 

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින  කාර්යාල සේවක සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු 35ක් සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීමට 2018.06.08 දින සිට දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පලවූ දැන්වීමෙහි අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2018.07.09 දින දක්වා මෙයින් දීර්ඝ කරමි.

 

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්,

ආයතන අංශය,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ 05.


ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමයි

තනතුරු ඇබෑර්තු

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින  රියදුරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ තනතුරු 7ක් සඳහා සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීමට 2018.06.12 දින සිට දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පලවූ දැන්වීමෙහි අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2018.07.09 දින දක්වා මෙයින් දීර්ඝ කරමි.

 

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්,

ආයතන අංශය,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඹ 05.

 

 

 

 

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018 ජූලි 02 වෙනි සදුදා, 04:41